Zintegrowany System Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

W dniu 22 grudnia 2015 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Weszła ona w życie 15 stycznia 2016 roku. Ustawa o ZSK wprowadziła porządek w obszarze polskich kwalifikacji. Określone zostały wspólne zasady, wymogi i standardy dla wszystkich włączanych do ZSK kwalifikacji.

Każda z kwalifikacji włączona do systemu jest szczegółowo opisana i sprecyzowana – wskazane jest, co należy wiedzieć i umieć oraz jaki zasób kompetencji społecznych posiadać, żeby uzyskać jej formalne potwierdzenie i otrzymać certyfikat nadający kwalifikacje. System ten wspiera weryfikację umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych kandydatów do pracy, a twórcy ZSK zapowiadają realne korzyści z tego tytułu dla biznesu regionalnego. Zintegrowany System Kwalifikacji jest swego rodzaju mechanizmem umożliwiającym potwierdzanie umiejętności nabywanych przez całe życie, czyli tych, dzięki którym można odnieść sukces zawodowy. ZSK więc nie tylko stwarza nowe możliwości rozwoju, ale także jest idealną odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.

ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji, opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. ZSK określa także zasady i standardy potwierdzania funkcjonujących w nim kwalifikacji, co gwarantuje wysoką jakość certyfikatów zawodowych wydawanych w ramach systemu.

Kwalifikacje rynkowe nie mają umocowania w odrębnych przepisach prawa, tworzone są przez różne środowiska (organizacje społeczne, zrzeszenia, korporacje i inne podmioty) na podstawie zgromadzonych przez nie doświadczeń. Określenie „rynkowe” oznacza w tym przypadku, że kwalifikacje te powstały i funkcjonują na „wolnym rynku” kwalifikacji. Kwalifikację rynkową może uzyskiwać każdy, kto spełni wymagania określone dla danej kwalifikacji. Wymagania te znajdują się w tzw. opisie kwalifikacji. Z jednej strony dotyczą przystąpienia do walidacji (np. wieku, doświadczenia zawodowego, stanu zdrowia), a z drugiej strony wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, którymi należy się wykazać podczas walidacji.

Warunki uznania kwalifikacji:

 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
  • Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów kształcenia / uczenia się.
 2. Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
  • Tak, procesy kształcenia oraz walidacji są przeprowadzane oraz realizowane zgodnie z wewnętrznym systemem zapewniania jakości oraz rozdzielności funkcji. Są powołane niezależne zespoły trenerów oraz egzaminatorów w strukturze firmy.
 3. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży / sektorów:
  • Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji uznawany jest przez wiele firm z branży kosmetycznej i otrzymał pozytywne rekomendacje od min. 5 przedsiębiorstw z Polski.

Zachęcamy do zapoznania się z listą naszych kwalifikacji rynkowych:

NAZWA KWALIFIKACJIProwadzenie zajęć terapeutycznych metodą animaloterapii
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ
(tj. przeprowadzającej egzamin)
Infornet.eu Sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO
UZYSKANIE KWALIFIKACJI
Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji
OKRES WAŻNOŚCIBezterminowy

 

Szczegółowy opis procesu walidacji:

 • Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie wyższe pedagogiczne, oligofrenopedagogika, udokumentowane minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi oraz minimum 2 lata w prowadzeniu zajęć terapeutycznych z udziałem zwierząt
 • Wyposażenie sali / stanowiska egzaminacyjnego – Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przykładowa dokumentacja stanowiąca podstawę przeprowadzenia egzaminu praktycznego

Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowane osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć metodą animaloterapii (zooterapii). Celem usługi jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć z udziałem zwierząt – w tym: rozpoznawanie potrzeb uczestników zajęć, planowanie celów terapeutycznych lub edukacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej.

 

Liczba godzin szkolenia:

 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 34h.

 

Po ukończonej usłudze z zakresu prowadzenia zajęć animaloterapii uczestnik w zakresie:

 • WIEDZY:
  • Charakteryzuje prawidłowy przebieg rozwoju psychoruchowego
  • Definiuje specyfikę funkcjonowania osób z niepełnosprawnością
  • Rozróżnia specyficzne problemy w uczeniu się
  • Ocenia jakie korzyści płyną z posiadania zwierząt
  • Charakteryzuje dobroczynny wpływ terapii z udziałem zwierząt
  • Stosuje metodyczne aspekty pracy terapeutycznej terapii
 • UMIEJĘTNOŚCI:
  • Planuje cele terapii z udziałem zwierząt krótkoterminowe i długoterminowe
  • Przeprowadza zajęcia z udziałem zwierząt w sposób prawidłowy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i poszanowaniem dobrostanu zwierząt
  • Prowadzi dokumentację zajęć terapeutycznych
  • Konstruuje narzędzia do diagnozy i ewaluacji zajęć i wykorzystuje je w swojej pracy
  • Określa cele działań animaloterapeutycznych
  • Konstruuje plany terapii dla poszczególnych indywidualnych przypadków
 • KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
  • Uczestnik posiada szereg kompetencji społecznych w tym pewność w działaniu oraz umiejętność postrzegania i rozumienia sytuacji społecznych związane bezpośrednio z prowadzeniem zajęć terapeutycznych

 

Usługa szkoleniowa została podzielona na bloki z zakresu pedagogicznego oraz zooterapeutycznego.

Ramowy program usługi:

BLOK PEDAGOGICZNY – TEORETYCZNY (20h)

 • Podstawowe zagadnienia z psychologii rozwojowej
 • Elementy terapii psycho-pedagogicznych
 • Niepełnosprawność intelektualna
  • ruchowa
  • narządu wzroku
  • narządu słuchu
 • Specjalne potrzeby edukacyjne
 • Specyficzne problemy w uczeniu się
 • Zaburzenia zachowania i emocji

BLOK ZOOTERAPEUTYCZNY – TEORETYCZNY (7h)

 • Korzyści z posiadania zwierząt
 • Historia animaloterapii
 • Oddziaływanie terapii z udziałem zwierząt
 • Kategorie animaloterapii
 • Dogoterapia

BLOK ZOOTERAPEUTYCZNY – PRAKTYCZNY (7h)

 • Elementy dogoterapii
 • Elementy felinoterapii
 • Elementy hipoterapii
 • Konstruowanie planów terapii
 • Ewaluacja zajęć terapeutycznych
 • Tworzenie dokumentacji zajęć

 

EGZAMIN TEORETYCZNO PRAKTYCZNY (4h)

Uczestnik po szkoleniu otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem poświadczające uzyskanie kompetencji oraz certyfikat będący dowodem na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie. (certyfikat nie posiada okresu ważności). Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem oraz zweryfikowaniem umiejętności nabytych podczas szkolenia zarówno z wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych.

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI:

 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

 

Warunki organizacyjne dla przeprowadzenia szkolenia: uczestnicy podczas zajęć odwiedzą stajnie, będą mieli dostęp do konia, psa oraz kota.

 

Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem oraz zweryfikowaniem umiejętności nabytych podczas szkolenia zarówno z wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych.

 

NAZWA KWALIFIKACJIProfesjonalny makijaż wieczorowy od podstaw
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ
(tj. przeprowadzającej egzamin)
Infornet.eu Sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO
UZYSKANIE KWALIFIKACJI
Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji: Makijaż wieczorowy
OKRES WAŻNOŚCIBezterminowy
 
Szczegółowy opis procesu walidacji:
 • Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie wyższe kosmetyczne, udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w branży kosmetycznej
 • Wyposażenie sali / stanowiska egzaminacyjnego – Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przykładowa dokumentacja stanowiąca podstawę przeprowadzenia egzaminu praktycznego
Liczba godzin szkolenia:
 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 30h.
W zakresie efektów uczenia się posiadacz certyfikatu z zakresu wykonywania makijażu dziennego będzie:
 • Posługiwał się akcesoriami do wykonania makijażu
 • Wykonywał samodzielnie profesjonalny makijaż wieczorowy, z wykorzystaniem pigmentów sypkich, makijaż oraz w
  kolorach – od podstaw
 • Rozpoznawał typy urody oraz rodzaje cery
 • Dobierał odpowiednie kosmetyki, w oparciu o indywidualne preferencje klienta
 • Tworzył atrakcyjne dla klienta portfolio w oparciu o preferencje
 • Dobierał odpowiednie techniki makijażu w zależności od kształtu twarzy jak i oczu
 • Pracował na pigmentach sypkich oraz wykorzystuje je w praktyce
 • Rozróżniał rodzaje kosmetyków z przyporządkowaniem do danego typu cery urody oraz rodzaju makijażu
 • Definiował na czym polega biznes z uwzględnieniem świadczenia usług makijażu
 • Definiował zasady bezpieczeństwa oraz higieny pracy podczas wykonywania usług z zakresu makijażu
 • Posiadał wiedzę oraz umiejętności w zakresie znajomości zasad analizy kolorystycznej
 • Charakteryzował najnowsze trendy, techniki, produkty, akcesoria w zakresie makijażu
 • Modelował kontury twarzy w zależności od kształtu zarówno na mokro jak i sucho
 • Stosował technikę baking i strobing
 • Dobierał odpowiednią pielęgnację/bazę pod makijaż
 • Budował relacje z klientami, realizując jego potrzeby oraz będąc pewniejszym w działaniu
Ramowy program usługi:
BLOK I

Część teoretyczna

 1. Przekazanie informacji na temat przebiegu szkolenia.
 2. Omówienie narzędzi pracy makijażystki.
 3. Omówienie rodzajów cery, kształtów twarzy, oczu i brwi.
 4. Rodzaje kosmetyków z przyporządkowaniem do danego typu cery urody oraz rodzaju makijażu.
 5. Omówienie zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy podczas wykonywania usług z zakresu makijażu.

Część praktyczna

 1. Pokaz makijażu wieczorowego.
 2. Przerwa.
 3. Przygotowanie stanowisk pracy do części praktycznej.
 4. Praca na sobie nawzajem, przećwiczenie poznanych podczas pokazu technik.
BLOK II

Część teoretyczna

 1. Jak wykonać baking oraz strobing?
 2. Jak efektywnie pracować na pigmentach sypkich?
 3. Omówienie tworzenia portfolio, atrakcyjnego z punktu widzenia klienta.
 4. Jak poprawnie pracować na cieniach matowych?
 5. Jak dobrać idealną pielęgnację pod makijaż?
 6. Przygotowanie stanowisk pracy do części praktycznej.

Część praktyczna

 1. Pokaz makijażu wieczorowego (pigmenty sypkie).
 2. Przerwa.
 3. Praca na sobie nawzajem, przećwiczenie poznanych podczas pokazu technik.
 4. Pokaz makijażu wieczorowego w kolorze.
 5. Kształty twarzy – jak prawidłowo modelować na mokro i sucho?
 6. Omówienie kształtów oczu i dobór odpowiednich technik makijażu.
 7. Omówienie biznesu z uwzględnieniem świadczenia usług makijażu.
 8. Profesjonalna aplikacja produktów do makijażu przy użyciu różnorodnych akcesoriów.
BLOK III
 1. Podsumowanie głównych technik wykorzystywanych w makijażu
 2. Tworzenie makijażu z wykorzystaniem kosmetyków matowych
 3. Tworzenie makijażu z wykorzystaniem kosmetyków połysk, brokat
 4. Przerwa
 5. Powtórzenie materiału – teoria
EGZAMIN TEORETYCZNO PRAKTYCZNY (4H)
 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%
Wymagania dla kandydatów do uzyskania kwalifikacji – brak
Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem oraz zweryfikowaniem umiejętności nabytych podczas szkolenia zarówno z wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych.
 

NAZWA KWALIFIKACJIStylizacja paznokci żel system + nowoczesne metody zdobienia paznokci<
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ
(tj. przeprowadzającej egzamin)
Infornet.eu Sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJICertyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji: Stylizacja paznokci żel system + nowoczesne metody zdobienia paznokci
OKRES WAŻNOŚCIBezterminowy

 

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane dla kosmetyczek, kosmetologów, amatorskich oraz zawodowych stylistek paznokci oraz innych osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie stylizacji paznokci

 

CEL EDUKACYJNY

Celem szkolenia jest omówienie zmian i chorób paznokci, poznanie produktów do stylizacji paznokci, nauczenie się prawidłowej pracy z szablonem – techniki przycinania szablonu i podkładanie. Uczestnik w trakcie szkolenia
zapoznaje się z nowymi metodami zdobnictwa paznokci za pomocą farbek, żeli oraz ozdób. Uczestnik poszerzy swoje kwalifikacje, kompetencje oraz rozwój osobisty i zawodowy.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Jest przygotowany do samodzielnej pracy w salonie.
 • Umie w prawidłowy sposób rozmawiać i pracować z klientem.
 • Wie jakie narzędzia i produkty są potrzebne do dezynfekcji i sterylizacji narzędzi oraz skóry.
 • Potrafi prawidłowo dobrać produkty i technikę budowania masy żelowej na płytce.
 • Posiada kompletną wiedzę na temat zalet i wad różnych produktów.
 • Wie jakie narzędzia i akcesoria są potrzebne do stylizacji.
 • Wie jak w sposób bezpieczny i prawidłowy wykonać stylizację za pomocą odpowiednich narzędzi.
 • Wykonuje odpowiednie zdobienia paznokci za pomocą odpowiednich technik.
 • Posługuje się nowymi metodami zdobnictwa paznokci za pomocą farbek, żeli oraz ozdób.
 • Potrafi tworzyć nowoczesne wzory na płytce paznokcia.
 • Wie jakie są podstawowe błędy przy nakładaniu masy.
 • Zna zasady prawidłowej pielęgnacji paznokci po wykonanej usłudze.
 • Buduje prawidłowe relacje z klientami i rozpoznaje ich potrzeby.
 • Rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej.
 • Ma świadomość kształtowania własnego rozwoju.

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCESU WALIDACJI

 • Metoda walidacji – Usługa kończy się egzaminem teoretyczno-praktycznym, podczas którego weryfikowane są wiedza i umiejętności nabyte w trakcie szkolenia
 • Czas trwania egzaminu – 4 godziny
 • Warunki dla egzaminatora – Wykształcenie wyższe kosmetyczne, udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w branży kosmetycznej
 • Warunki organizacyjne – Podział na grupy 2 osobowe; wyposażenie dostępne podczas szkolenia dla każdej z par: stolik, krzesła, lampa, lampa UV, frezarka oraz wszystkie niezbędne akcesoria. Praktyczna część szkolenia wykonywana na modelkach i/lub rękach/palcach treningowych.
 

 

 

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 22h.

 

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

BLOK I

Część teoretyczna

 1. Zasady higieny pracy w salonie oraz zasady dezynfekcji i sterylizacji narzędzi
 2. Omówienie zmian i chorób paznokci

Część praktyczna

 1. Pokaz poprawnego manicure frezarkowego
 2. Przygotowanie stanowisk pracy kursantek do części praktycznej
 3. Praktyka kursantek pod okiem trenera, przećwiczenie podczas pokazu poznanych technik
BLOK II

Część teoretyczna

 1. Omówienie zdobienia paznokci
 2. Zapoznanie się z produktami
 3. Omówienie trwałości stylizacji

Część praktyczna

 1. Przygotowanie stanowisk pracy kursantek do części praktycznej
 2. Praktyka kursantek pod okiem trenera, przećwiczenie poznanych technik
BLOK III

Część teoretyczna

 1. Omówienie produktów do techniki żelowej
 2. Pokaz wykonywania stylizacji żelowej

Część praktyczna

 1. Przygotowanie stanowisk pracy kursantek do części praktycznej
 2. Praktyka kursantek pod okiem trenera, przećwiczenie podczas pokazu poznanych technik
BLOK IV – EGZAMIN TEORETYCZNO PRAKTYCZNY (4h)

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI

 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

Uczestnik po szkoleniu otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem poświadczające uzyskanie kompetencji oraz certyfikat będący dowodem na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie (certyfikat nie posiada okresu ważności).

 

 
NAZWA KWALIFIKACJI Prowadzenie zajęć terapeutycznych metodą hipoterapii
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ (tj. przeprowadzającej egzamin) Infornet.eu Sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji: Prowadzenie zajęć metodą hipoterapii
OKRES WAŻNOŚCI Bezterminowy
 

Szczegółowy opis procesu walidacji:

 • Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie wyższe pedagogiczne, oligofrenopedagogika, udokumentowane minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi oraz minimum 2 lata w prowadzeniu zajęć terapeutycznych z udziałem zwierząt
 • Wyposażenie sali / stanowiska egzaminacyjnego – Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przykładowa dokumentacja stanowiąca podstawę przeprowadzenia egzaminu praktycznego

Liczba godzin szkolenia:

 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 200h.

W zakresie efektów uczenia się posiadacz certyfikatu z zakresu wykonywania hipoterapii:

 • Poznał podstawy patofizjologii schorzeń usprawnianych przez hipoterapię
 • Poznał definicję i rodzaje rehabilitacji
 • Poznał rozwój motoryczny dziecka
 • Wiedział jaki jest prawidłowy przebieg rozwoju psychoruchowego dziecka
 • Poznał specyfikę funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Poznał rolę i znaczenie komunikacji w życiu człowieka, na różnych etapach jego rozwoju
 • Poznał specyfikę oddziaływania terapeutycznego w hipoterapii
 • Poznał i stosował różne formy hipoterapii
 • Wiedział jakie są wskazania i przeciwwskazania do hipoterapii
 • Poznał zasady pracy z końmi oraz zasady ich żywienia
 • Wiedział jak dbać o dobrostan konia, szczególnie podczas pracy w hipoterapii
 • Potrafił udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 • Potrafił określić płaszczyzny ciała oraz wskazać jakie ruchy w nich zachodzą
 • Przeprowadzał analizę i diagnozę postawy ciała
 • Potrafił określić cele działań hipoterapeutycznych
 • Konstruował plany terapii dla poszczególnych indywidualnych przypadków
 • Przeprowadzał zabiegi hipoterapii z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa
 • Potrafił w prawidłowy sposób prowadzić dokumentację zajęć hipoterapii
 • Wykorzystywał elementy terapii psychopedagogicznych podczas zajęć hipoterapii
 • Rozpoznawał objawy najczęściej występujących chorób i urazów u koni Wie jak dbać o dobrostan konia, szczególnie podczas pracy w hipoterapii
 • Potrafił jeździć konno w trzech chodach (stęp, kłus, galop) w siodle oraz na oklep

Ramowy program usługi:

BLOK MEDYCZNY
 1. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
BLOK REHABILITACYJNY
 1. Fizjologia wysiłku fizycznego
 2. Podstawy parofizjologii schorzeń usprawnianych przez hipoterapię
 3. Medycyna fizykalna
 4. Hipoterapia jako metoda rehabilitacji
 5. Kliniczne podstawy hipoterapii
 6. Zasady rehabilitacji medycznej i psychopedagogicznej w hipoterapii
BLOK HIPOLOGICZNY 60h
 1. Zasady pracy z końmi ziemi i z siodła
 2. Zdrowie konia
 3. Hodowla i użytkowanie koni
 4. Dobrostan koni
 5. Podstawy jazdy konnej
BLOK HIPOTERAPEUTYCZNY 100h
 1. Podstawowe zagadnienia z psychologii rozwojowej
 2. Elementy terapii psycho-pedagogicznych
 3. Niepełnosprawność intelektualna
 4. Wprowadzenie do hipoterapii
 5. Oddziaływanie hipoterapii
 6. Formy hipoterapii
 7. Wskazania i przeciwwskazania do hipoterapii
 8. Cele działań hipoterapeutycznych
 9. Metodyka prowadzenia zajęć
 10. Plany terapii krótkoterminowe i długoterminowe – współpraca ze specjalistami
 11. podczas konstruowania planów terapii
 12. Zasady bezpieczeństwa
 13. Warunki pracy hipoterapeuty
 14. Dokumentacja pacjenta
 15. Elementy poznanych terapii w pracy hipoterapeuty
 16. Organizacja pracy ośrodka hipoterapii
 17. Komunikacja alternatywna i jej rola w hipoterapii
 18. Współpraca z rodzicami
 19. Zajęcia praktyczne EGZAMIN TEORETYCZNO – PRAKTYCZNY
 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI – BRAK

Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem oraz zweryfikowaniem umiejętności nabytych podczas szkolenia zarówno z wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych.

NAZWA KWALIFIKACJI Trenowanie zawodników Nordic Walking
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ (tj. przeprowadzającej egzamin) Infornet.eu Sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji: Trenowanie zawodników Nordic Walking
OKRES WAŻNOŚCI Bezterminowy
 

Szczegółowy opis procesu walidacji:

 • Wymagania dla egzaminatora – Minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć Nordic Walking, doświadczenie jako sędzia główny w zawodach Nordic Walking, prowadzenie własnych grup zajęciowych Nordic Walking oraz czynne uczestnictwo w zawodach Nordic Walking
 • Wyposażenie sali / stanowiska egzaminacyjnego – Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przykładowa dokumentacja stanowiąca podstawę przeprowadzenia egzaminu praktycznego oraz wideoanaliza dla każdego z uczestników

Liczba godzin szkolenia:

 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 35h.

W zakresie efektów uczenia się posiadacz certyfikatu z zakresu trenowania zawodników nordic walking:

 • Definiuje podstawy i zaawansowane elementy techniki Nordic Walking oraz wykorzystuje je w praktyce
 • Charakteryzuje jakie są aspekty zdrowotne marszy z kijami
 • Charakteryzuje jakie są zadania i cele Nordic Walking w rekreacji ruchowej
 • DefinIuje metodykę i ćwiczenia korygujące związane z Nordic Walking
 • Projektuje i przeprowadza prawidłowo rozgrzewkę opartą na zręczności, sprawności, koordynacji
 • Projektuje i przeprowadza prawidłowo stretching w Nordic Walking
 • Przygotowuje strukturę prawidłowego treningu na poziomie zdrowotnym, rekreacyjnym i sportowym
 • Definiuje zasady bezpieczeństwa oparte na specjalistycznych wskazaniach i przeciwwskazaniach do treningu
 • Charakteryzuje zasady i efekty medycznego i funkcjonalnego treningu Nordic Walking
 • Charakteryzuje zasady i efekty różnorodnych metod treningowych Nordic Walking kształtujących i modelujących sylwetkę
 • Organizuje imprezy rekreacyjne z zastosowaniem Nordic Walking w oparciu o program, planowanie, marketing, organizację
 • Zwiększył pewność siebie oraz przełamał opór przed aktywnym działaniem

Ramowy program usługi:

BLOK I
 1. Wideoanaliza Nordic Walking – analiza przypadków materiałów wideo z imprez Nordic Walking z nauką szczegółowej i zaawansowanej analizy techniki marszu
 2. Rozgrzewka, zręczność, sprawność, koordynacja w Nordic Walking
 3. Kształtowanie sylwetki – trening oporowy, interwałowy, o charakterze ciągłym z wykorzystaniem kijów
BLOK II
 1. Medyczny i funkcjonalny trening Nordic Walking
 2. Stretching oraz ćwiczenia polaryzacyjne w Nordic Walking
 3. Organizacja imprez Nordic Walking
BLOK III
 1. Przygotowanie zawodnika Nordic Walking dorywalizacji sportowej – trenuj świadomie, efektywnie i bezpiecznie
 2. Specjalistyczne wskazania i przeciwwskazania do treningu sportowego
 3. Aspekty formalne oraz prawne pracy trenera
BLOK IV – EGZAMIN TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY (5h) Uczestnik po szkoleniu otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem poświadczające uzyskanie kompetencji oraz certyfikat będący dowodem na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie (certyfikat nie posiada okresu ważności).

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI

 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem oraz zweryfikowaniem umiejętności nabytych podczas szkolenia zarówno z wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych.

NAZWA KWALIFIKACJIOrganizacja i obsługa kulinarna imprez plenerowych
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ
(tj. przeprowadzającej egzamin)
Infornet.eu Sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO
UZYSKANIE KWALIFIKACJI
Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji
OKRES WAŻNOŚCIBezterminowy

 

GRUPA DOCELOWA

Usługa skierowana dla osób chcących profesjonalnie zajmować się organizacją imprez plenerowych.

 

CEL EDUKACYJNY

Szkolenie przygotowuje uczestnika do samodzielnej, kompleksowej organizacji usługi plenerowej.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • przestrzega zasad BHP podczas organizacji imprezy plenerowej
 • stosuje podstawowe zasady kuchni plenerowej
 • dobiera odowiednie ustawienia bufetów w zależności od formy wydarzenia
 • definiuje organizację imprezy krok po kroku
 • szacuje koszty związane z organizacją przedsięwzięcia
 • przygotowuje dekoracje zgodnie z tematyką imprezy
 • proponuje dogodne rozwiązania do celu organizacji imprezy
 • omawia etapy organizacji imprezy
 • pomaga w doborze odpowiedniego miejsca
 • przygotowuje podstawowe dania kuchni plenerowej
 • wykorzystuje odpowiednie techniki do przygotowania dań z grilla
 • przygotowuje grillowane warzywa, sosy sałatki oraz przekąski typu finger

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCESU WALIDACJI

 • Metoda walidacji – Usługa kończy się egzaminem teoretyczno-praktycznym, podczas którego weryfikowane są wiedza i umiejętności nabyte w trakcie szkolenia
 • Czas trwania egzaminu – 4 godziny
 • Wymagania dla egzaminatora – Minimum dwa lata doświadczenia w pracy przy organizacji imprez plenerowych
 • Warunki organizacyjne – Do dyspozycji uczestników szkolenia będzie grill, kuchnia polowa, blat roboczy oraz wszystkie niezbędne akcesoria
 

 

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 24h.

 

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

BLOK I

 1. Zasady BHP podczas pracy przy organizacji imprezy plenerowej
 2. Omówienie podstawowych zasad obowiązujących w kuchni plenerowej
 3. Różne rodzaje imprez plenerowych
 4. Talerze, zastawa i naczynia używane podczas imprez plenerowych
 5. Różne ustawienia bufetów w zależności od formy wydarzenia

BLOK II

 1. Schemat blokowy przygotowania i przeprowadzenia imprezy
 2. Sprzedaż eventu – rozmowa z klientem
 3. Jak zaplanować działania i harmonogram projektu
 4. Niezbędny czas do organizacji imprezy na przykładzie eventów o różnej wielkości
 5. Kosztorys imprezy- negocjacja stawek
 6. Dobór odpowiednich dekoracji do typy imprezy

BLOK III

 1. Podstawy kuchni plenerowej – przygotowanie zimnego bufetu
 2. Techniki wykorzystywane przy przygotowywaniu dań z grilla
 3. Techniki przygotowania mięsa i ryb z grilla
 4. Grillowanie warzyw
 5. Sosy i sałatki
 6. Przygotowanie drobnych przekąsek typu finger food

EGZAMIN 

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI

 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

Uczestnik po szkoleniu otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem poświadczające uzyskanie kompetencji oraz certyfikat będący dowodem na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie (certyfikat nie posiada okresu ważności). 

 

NAZWA KWALIFIKACJIMakijaż dzienny
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ
(tj. przeprowadzającej egzamin)
Infornet.eu Sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO
UZYSKANIE KWALIFIKACJI
Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji
OKRES WAŻNOŚCIBezterminowy

 

GRUPA DOCELOWA

Usługa skierowana do amatorskich oraz zawodowych makijażystek, stylistek, wizażystek i pracowników gabinetów kosmetycznych, a także innych osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie makijażu dziennego.

 

CEL EDUKACYJNY

Usługa „Makijaż dzienny” przygotowuje do samodzielnego wykonywania oraz tworzenia makijażu dziennego zgodnie z uzyskaną wiedzą praktyczną oraz teoretyczną.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Posługuje się akcesoriami do wykonania makijażu,
 • Wykonuje profesjonalny makijaż dzienny, z wykorzystaniem pigmentów sypkich,
 • Rozpoznaje typy urody oraz rodzaje cery,
 • Dobiera odpowiednie kosmetyki, w oparciu o indywidualne preferencje klienta,
 • Tworzy atrakcyjne dla klienta portfolio w oparciu o preferencje,
 • Dobiera odpowiednie techniki makijażu w zależności od kształtu twarzy jak i oczu,
 • Pracuje na pigmentach sypkich oraz wykorzystuje je w praktyce
 • Definiuje rodzaje kosmetyków z przyporządkowaniem do danego typu cery urody oraz rodzaju makijażu,
 • Ocenia na czym polega biznes z uwzględnieniem świadczenia usług makijażu,
 • Definiuje zasady bezpieczeństwa oraz higieny pracy podczas wykonywania usług z zakresu makijażu,
 • Definiuje zasady analizy kolorystycznej,
 • Ocenia najnowsze trendy, techniki, produkty, akcesoria w zakresie makijażu,
 • Modeluje kontury twarzy w zależności od kształtu zarówno na mokro jak i sucho,
 • Dobiera odpowiednią pielęgnację/bazę pod makijaż.
 • Buduje relacje z klientami, realizuje jego potrzeby oraz jest pewniejszy w działaniu,
 • Korzysta z narzędzi sprawnego marketingu i potrafi promować swoje usługi w bardziej świadomy sposób
 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCESU WALIDACJI

 • Metoda walidacji – Usługa kończy się egzaminem teoretyczno-praktycznym, podczas którego weryfikowane są wiedza i umiejętności nabyte w trakcie szkolenia
 • Czas trwania egzaminu – 4 godziny
 • Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie wyższe kosmetyczne, udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w branży kosmetycznej
 • Warunki organizacyjne – Praktyczna część szkolenia wykonywana na modelkach i/lub główkach treningowych do ćwiczeń/nauki makijażu. Wyposażenie: krzesła; blaty robocze; oświetlenie ze światłem neutralnym; pędzle; przyrządy kosmetyczne; akcesoria do demakijażu. Makijaż pokazowy wykonywany każdorazowo na zewnętrznej modelce.   
 
 

 

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 23h.

 

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

BLOK I

Część teoretyczna

 1. Przybliżenie sylwetki trenera i omówienie specyfiki świadczenia usługi wizażu.
 2. Omówienie sfery biznesowej od wyceny usługi wizażu po prowadzenie marketingu celowanego w grupę odbiorców.
 3. Omówienia zasad BHP związanych z wykonywaniem makijaży.
 4. Omówienie koła barw.
 5. Omówienie typów skór

Część praktyczna

 1. Nauka i rozpoznawanie kształtów i proporcji twarzy.
 2. Dopasowanie kosmetyków do cery klientki.
 3. Przedstawienie niezawodnych kosmetyków oraz podstawowej zawartości kuferka makijażystki.
 4. Pokaz technik makijażu dziennego na modelce.
 5. Praktyka kursantek pod okiem trenera.
BLOK II

Część teoretyczna

 1. Omówienie dostępnych narzędzi oraz programów do aktywnej reklamy biznesu wizażu.
 2. Przedstawienie kilku metod konturowania twarzy.
 3. Omówienie kosmetyków które tworzą intensywność w makijażu oka.

Część praktyczna

 1. Nauka klejenia sztucznych rzęs do wzmocnienia efektu makijażu.
 2. Pokaz makijażu dziennego.
 3. Praktyka kursantek pod okiem trenera.
 4. Nauka robienia zdjęć makijaży.
BLOK III

Część teoretyczna

 1. Omówienie specyfiki makijażu z błyskiem.
 2. Metody klejenia pigmentów, brokatów.
 3. Przygotowanie do pakietów dojazdowych, praca wizażystki w terenie.

Część praktyczna

 1. Pokaz makijażu z dodatkiem brokatu.
 2. Praktyka kursantek pod okiem trenera.
BLOK IV

Część teoretyczna

 1. Teoria dotycząca typów urody i dobierania barw.
EGZAMIN TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY (4h)

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI

 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

Uczestnik po szkoleniu otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem poświadczające uzyskanie kompetencji oraz certyfikat będący dowodem na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie (certyfikat nie posiada okresu ważności). 

 

 

NAZWA KWALIFIKACJI Masaż KOBIDO
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ
(tj. przeprowadzającej egzamin)
Infornet.eu Sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO
UZYSKANIE KWALIFIKACJI
Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji
OKRES WAŻNOŚCI Bezterminowy

 

GRUPA DOCELOWA

Usługa skierowana jest do osób, które chcą nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnego masażu KOBIDO.

 

CEL EDUKACYJNY

Celem edukacyjnym szkolenia jest przekazanie obszernej wiedzy oraz doświadczenia, które zdobywane były przez wiele lat. Każdy z kursantów otrzyma szeroki zakres informacji podczas części teoretycznej jak i praktycznej. Usługa szkoleniowa „Masaż Kobido ” przygotowuje do prawidłowego wykonywania masażu kobido. Po ukończonym szkoleniu uczestnik będzie posiadał wystarczającą wiedzę na temat zabiegu, będzie potrafił prawidłowo wykonywać oraz dobierać zabieg.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Zostanie przygotowany z zasad BHP oraz perfekcyjnej organizacji stanowiska pracy
 • Prawidłowo dobiera zabieg, do potrzeb klienta
 • Charakteryzuje przeciwwskazania do zabiegu oraz posiada wiedzę teoretyczną jak i praktyczną, by bezproblemowo wykonywać usługę
 • Wykonuje prawidłowo drenaż limfatyczny oraz lifting tkanek
 • Stosuje prawidłowo akupresurę oraz zna etapy relaksacji

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCESU WALIDACJI

 • Metoda walidacji – Usługa kończy się egzaminem teoretyczno-praktycznym, podczas którego weryfikowane są wiedza i umiejętności nabyte w trakcie szkolenia
 • Czas trwania egzaminu – 4 godziny
 • Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie kierunkowe oraz minimum dwa lata doświadczenia zawodowego
 • Warunki organizacyjne – Praktyczna część szkolenia wykonywana na modelkach. Wyposażenie dostępne na czas szkolenia: łóżko do masażu, podkłady, ręczniki, patyczki itp. akcesoria niezbędne do wykonania masażu
 

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 23h.

 

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

BLOK I

Część teoretyczna

 1. Historia masażu KOBIDO
 2. Znaczenie i rola masażu – zdrowotne aspekty
 3. Omówienie przeciwwskazań oraz ogólnych zaleceń
 4. Omówienie wszystkich etapów usługi
 5. Wpływ różnych czynników na wygląd i stan skóry twarzy i jej okolic
 6. Komunikacja z klientem

Część praktyczna

 1. Pokazowy masaż KOBIDO wraz z omówieniem techniki masażu, efektami, odczuciami
 2. Masaż na siedząco: Rozluźnienie mięśni i tkanek głębokich (praca na sucho)
BLOK II

Część teoretyczna

 1. Filozofia masażu KOBIDO
 2. Podstawy anatomii twarzy, rola mięśni twarzy
 3. Znaczenie mięśni dla liftingu skóry twarzy

Część praktyczna

 1. Pozycja na siedząco: Rozluźnienie mięśni i tkanek głębokich (praca na sucho)
 2. Pozycja na leżąco: Rozluźnienie mięśni i tkanek głębokich (praca na sucho)
 3. Rozprowadzanie kremu
 4. Etapy relaksacji
BLOK III

Część teoretyczna

 1. BHP – higiena i bezpieczeństwo pracy
 2. Prawidłowe przygotowanie stanowisk do pracy do zabiegu

Część praktyczna

 1. Pokaz techniki wykonywania masażu, krok po kroku z wyjaśnieniem
 2. Drenaż limfatyczny
 3. Lifting tkanek
BLOK IV

Część teoretyczno-praktyczna

 1. Drenaż limfatyczny
 2. Lifting tkanek
 3. Wygładzenie
 4. Akupresura
 5. Wykonanie całego masażu pod okiem instruktora
EGZAMIN 

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI

 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%
 

Uczestnik po szkoleniu otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem poświadczające uzyskanie kompetencji oraz certyfikat będący dowodem na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie (certyfikat nie posiada okresu ważności). 

 

 

NAZWA KWALIFIKACJIProwadzenie sprzedaży skierowanej do klientów indywidualnych
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ
(tj. przeprowadzającej egzamin)
Infornet.eu Sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO
UZYSKANIE KWALIFIKACJI
Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji
OKRES WAŻNOŚCIBezterminowy

 

GRUPA DOCELOWA

Usługa skierowana do osób chcących związać swoją karierę zawodową ze sprzedażą towarów i usług jako przedstawiciel handlowy; powiązanych pośrednio lub bezpośrednio z kontaktem z klientem; osób branżowych.

 

CEL EDUKACYJNY

Zdobycie  przez uczestnika wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia sprzedaży skierowanej do klientów indywidualnych jako przedstawiciel handlowy, w tym: sporządzania całościowych planów sprzedażowych, korygowania działań w oparciu o aktualne wyniki i cele, przygotowania spotkań z potencjalnymi klientami.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Charakteryzuje etapy procesu sprzedaży
 • Używa czynników psychologicznych wpływających na decyzje zakupu
 • Rozpoznaje potrzeby klienta
 • Wykorzystuje nabytą wiedze w trakcie rozmów sprzedażowych
 • Charakteryzuje cele, etapy i typy prezentacji
 • Stosuje techniki wspomagające prezentacje
 • Dostosowuje prezentacje do sytuacji i typu klienta
 • Odczytuje sygnały zakupu
 • Stosuje techniki zamknięcia sprzedaży

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCESU WALIDACJI

 • Metoda walidacji – Usługa kończy się egzaminem teoretyczno-praktycznym, podczas którego weryfikowane są wiedza i umiejętności nabyte w trakcie szkolenia
 • Czas trwania egzaminu – 4 godziny
 • Wymagania dla egzaminatora – minimum 2 lata doświadczenia w pracy jako przedstawiciel handlowy lub regionalny dyrektor sprzedaży 
 • Warunki organizacyjne – sala wyposażona w stoły, krzesła, tablice i projektor multimedialny
 

 

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 26h.

 

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

BLOK I

 • Etapy procesu sprzedaży
  • Prezentacja etapów procesu sprzedaży
  • Dyskusja w obszarze kompetencji potrzebnych na każdym etapie
  • Autodiagnoza mocnych stron i obszarów do rozwoju na każdym z etapów (kwestionariusz)
 • Czynniki psychologiczne wpływające na decyzję zakupu
  • Czynniki psychologiczne wpływające na decyzję zakupu (motywacja do zakupu, potrzeby ekonomiczne, świadomość potrzeb)
  • Potrzeby Klienta – klasyfikacja i metody identyfikowania potrzeb Klienta
  • Wykorzystanie wiedzy o motywach zakupowych i potrzebach Klienta w trakcie rozmowy sprzedażowej

BLOK II

 • Etapy procesu myślowego potencjalnego klienta
 • Przygotowanie do rozmowy sprzedażowej
 • Prezentacja oferty handlowej
  • Cele i etapy prezentacji
  • Kompozycja prezentacyjna
  • Typy prezentacji
  • Techniki wspomagające prezentację
  • Dostosowanie prezentacji do sytuacji i typu klienta

BLOK III

 • Zamykanie sprzedaży
  • Odczytywanie sygnałów zakupu
  • Techniki zamknięcia
  • Podsumowanie – ćwiczenie podsumowujące
  • Ankiety ewaluacyjne

BLOK IV – egzamin teoretyczno-praktyczny (4h)

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI

 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

 

Uczestnik po szkoleniu i zdaniu egzaminu otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem poświadczające uzyskanie kompetencji oraz certyfikat będący dowodem na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie (certyfikat nie posiada okresu ważności). 

 
 

NAZWA KWALIFIKACJIProfesjonalna stylizacja paznokci różnymi metodami + nowoczesne zdobienia
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ
(tj. przeprowadzającej egzamin)
Infornet.eu Sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO
UZYSKANIE KWALIFIKACJI
Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji: Profesjonalna stylizacja paznokci różnymi metodami + nowoczesne zdobienia
OKRES WAŻNOŚCIBezterminowy

 

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane dla kosmetyczek, kosmetologów, amatorskich oraz zawodowych stylistek paznokci oraz innych osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie stylizacji paznokci.

 

CEL EDUKACYJNY

Celem szkolenia jest omówienie zmian i chorób paznokci, poznanie produktów do stylizacji paznokci, nauczenie się prawidłowej pracy z szablonem – techniki przycinania szablonu i podkładanie. Uczestnik w trakcie szkolenia zapoznaje się z nowymi metodami zdobnictwa paznokci za pomocą farbek, żeli oraz ozdób. Uczestnik poszerzy swoje kwalifikacje, kompetencje oraz rozwój osobisty i zawodowy.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Zyska nową wiedzę i udoskonali posiadane umiejętności.
 • Potrafi prawidłowo dobrać produkty i technikę pracy na płytce.
 • Posiada kompletną wiedzę na temat zalet i wad różnych produktów.
 • Posiada wiedzę na temat najnowszych trendów zdobienia paznokci.
 • Potrafi dobrać narzędzia i akcesoria do stylizacji.
 • Potrafi w sposób bezpieczny i prawidłowy wykonać stylizację za pomocą odpowiednich narzędzi.
 • Wykonuje zdobienia paznokci za pomocą odpowiednich technik.
 • Posługuję się nowymi metodami zdobnictwa paznokci za pomocą farbek, żeli oraz ozdób.
 • Potrafi tworzyć nowoczesne wzory na płytce paznokcia.
 • Definiuje podstawowe błędy przy nakładaniu masy.
 • Stosuje zasady prawidłowej pielęgnacji paznokci po wykonanej usłudze.
 • Rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej.
 • Ma świadomość kształtowania własnego rozwoju.

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCESU WALIDACJI

 • Metoda walidacji – Usługa kończy się egzaminem teoretyczno-praktycznym, podczas którego weryfikowane są wiedza i umiejętności nabyte w trakcie szkolenia
 • Czas trwania egzaminu – 4 godziny
 • Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie wyższe kosmetyczne, udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w branży kosmetycznej
 • Warunki organizacyjne – Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przykładowa dokumentacja stanowiąca podstawę przeprowadzenia egzaminu praktycznego. Podział na grupy 2 osobowe. Wyposażenie dostępne podczas szkolenia: stoliki, krzesła, lampy, lampy UV, frezarki oraz wszystkie niezbędne akcesoria. Praktyczna część szkolenia wykonywana na modelkach i/lub silikonowych dłoniach treningowych do ćwiczeń/nauki.
 

 

 

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 22h.

 

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

BLOK I

Część teoretyczna

 1. Przeciwwskazania do wykonywania stylizacji
 2. Nieprawidłowe przygotowanie naturalnej płytki paznokcia
 3. Omówienie błędów w stylizacji paznokci
 4. Skorygowanie błędów w stylizacji paznokci

Część praktyczna

 1. Przygotowanie stanowisk pracy
 2. Prawidłowe przygotowanie paznokci naturalnych pod stylizację
 3. Idealna aplikacja produktów
 4. Perfekcyjna linia uśmiechu w french manicure
 5. Bezpieczne usuwanie stylizacji hybrydowej
BLOK II

Część teoretyczna

 1. Omówienie nowości rynkowych do stylizacji paznokci
 2. Omówienie produktów do techniki żelowej
 3. Pokaz wykonywania stylizacji żelowej

Część praktyczna

 1. Przygotowanie stanowisk pracy
 2. Doszkolenie techniczne- żel
 3. Przedłużanie/dobudowa struktury paznokcia poprzez dobranie odpowiedniej metody
BLOK III

Część teoretyczna

 1. Omówienie nowoczesnego zdobienia paznokci
 2. Zapoznanie się z produktami
 3. Omówienie trwałości stylizacji
 4. Omówienie sposobu doboru techniki wykonania stylizacji

Część praktyczna

 1. Przygotowanie stanowisk pracy do części praktycznej
 2. Stosowanie zaawansowanych metod zdobienia: one stroke, zhostovo painting, akwarela i inne.
BLOK IV – EGZAMIN TEORETYCZNO PRAKTYCZNY (4h)

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI

 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

Uczestnik po szkoleniu otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem poświadczające uzyskanie kompetencji oraz certyfikat będący dowodem na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie (certyfikat nie posiada okresu ważności). 

 

 

NAZWA KWALIFIKACJIStylizacja rzęs metodami : 1:1 ; Soft Volume (2/3D) ; Mega Volume (4-6 D)
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ
(tj. przeprowadzającej egzamin)
Infornet.eu Sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO
UZYSKANIE KWALIFIKACJI
Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji: Stylizacja rzęs metodami : 1:1 ; Soft Volume (2/3D) ; Mega Volume (4-6 D)
OKRES WAŻNOŚCIBezterminowy

 

 

GRUPA DOCELOWA

Usługa skierowana jest do osób zajmujących się amatorsko jak i zawodowo stylizacją rzęs, do właścicieli i pracowników gabinetów kosmetycznych, a także innych osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie stylizacji rzęs.

 

CEL EDUKACYJNY

Usługa przygotowuje do samodzielnej stylizacji rzęs metodami: 1:1 ; Soft Volume (2/3D) ; Mega Volume (4-6 D), a także profesjonalnego dobierania stylizacji do urody oraz kształtu oka.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Uczestnik jest przygotowany z zasad BHP oraz perfekcyjnej organizacji stanowiska pracy.
 • Idealnie dobiera daną stylizację do urody oraz kształtu oka.
 • Pracuje z różnymi klejami, grubościami rzęs, pęsetami.
 • Stosuje poznane metody objętościowe oraz techniki kępkowania.
 • Charakteryzuje prawidłowe warunki pomieszczenia pracy.
 • Uczestnik radzi sobie z cięższymi przypadkami: typu alergie.
 • Posiada wiedzę na każdy temat by bezproblemowo wykonywać usługę oraz zadowolić każdego klienta.
 • Uczestnik omawia przeciwskazania do wykonania zabiegu, wady i zalety różnych metod przedłużania.
 • Dobiera odpowiedni materiał oraz odpowiednie warunki pracy do klejenia.
 • W zakresie umiejętności wykonuje stylizacje rzęs 1:1 ; Soft Volume (2/3D) ; Mega Volume (4-6 D) , tworzy kępki i pracuje z pęsetą różnymi metodami, dobiera odpowiednie materiały i przygotowuje miejsce pracy zgodnie z zasadami BHP.
 • Buduje trwałe relacje z klientami, realizuje ich potrzeby oraz jest pewniejszy w działaniu.

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCESU WALIDACJI

 • Metoda walidacji – Usługa kończy się egzaminem teoretyczno-praktycznym, podczas którego weryfikowane są wiedza i umiejętności nabyte w trakcie szkolenia
 • Czas trwania egzaminu – 4 godziny
 • Warunki dla egzaminatora – Wykształcenie wyższe kosmetyczne, udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w branży kosmetycznej
 • Warunki organizacyjne – Sala wyposażona w łóżka/fotele, krzesła, narzędzia i niezbędne akcesoria
 

 

 

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 22h.

 

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

BLOK I
 1. BHP – higiena i bezpieczeństwo pracy
 2. Przygotowanie stanowiska pracy
 3. Przeciwwskazania do zabiegu
 4. Akcesoria
 5. Rodzaje rzęs, długości, podkręceń
 6. Rodzaje klejów i pęset
 7. Rodzaje stylizacji rzęs
 8. Kształt, osadzenie, rozstaw oczu klientki, a dobór odpowiedniej stylizacji
 9. Nauka zbierania rzęs sztucznych z paska
 10. Dobór odpowiedniej ilości kleju
 11. Przygotowanie rzęs klientki oraz technika aplikacji metoda 1:1
 12. Aplikacja na modelce
 13. Zasady pielęgnacji rzęs przedłużonych
 14. Uzupełnianie rzęs przedłużonych
 15. Bezinwazyjne usuwanie rzęs przedłużonych
BLOK II
 1. Powtorka z metody 1:1
 2. Czym są metody objętościowe
 3. Rzęsy syntetyczne, a rzęsy z norek
 4. Rodzaje grubości rzęs
 5. Dobór pęset do metod objętościowych
 6. Techniki kępkowania oraz stópkowania rzęs objętościowych
 7. Dobór odpowiedniej grubości rzęs objętościowych
 8. Techniki aplikacji – nauka tworzenia kępek
 9. Aplikacja na modelce
 10. Zasady pielęgnacji
BLOK III
 1. Powtórka metody Sof Volume
 2. Tajniki metod Volume
 3. Różne techniki pracy z dużymi objętościami
 4. Dobór metody, a stan naturalnych rzęs klientki
 5. Tajniki kształtowania kępek
 6. Rodzaje rzęs Volume
 7. Aplikacja metody Mega Volume na modelce
BLOK IV
 1. Powtórka metody Mega Volume
 2. Techniki mieszania długości, podkręceń, grubości rzęs przedłużonych
 3. Rzęsy ombre, rzęsy kolorowe- techniki aplikacji
 4. Liner effect, Butterfly effect- omówienie metod
BLOK V
 1. Powtórka wszystkich poznanych metod
 2. Utrwalenie poznanych technik
 3. Eliminacja złych nawyków przy wszystkich modelkach
 4. Ćwiczenie kępek, z którymi kursantki mają jeszcze problem
 5. Rozwiązywanie pytań problemowych kursantów/li>
BLOK VI – EGZAMIN TEORETYCZNO PRAKTYCZNY (4h)

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI

 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

Uczestnik po szkoleniu otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem poświadczające uzyskanie kompetencji oraz certyfikat będący dowodem na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie (certyfikat nie posiada okresu ważności).

 

 

NAZWA KWALIFIKACJIPracownik administracyjno – biurowy
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ
(tj. przeprowadzającej egzamin)
Infornet.eu Sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO
UZYSKANIE KWALIFIKACJI
Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji
OKRES WAŻNOŚCIBezterminowy

 

GRUPA DOCELOWA

Usługa skierowana jest dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z obsługi administracyjno – biurowej, a także dla osób które chcą pracować na takim stanowisku.

 

CEL EDUKACYJNY

Celem szkolenia jest nabycie kwalifikacji w zakresie prac w biurze co przełoży się na profesjonalną obsługę sekretariatu/biura i budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Przestrzega obowiązujących zasad BHP na stanowisku pracownika biurowego
 • Omawia zadania do wykonania w sekretariacie
 • Organizuje pracę na stanowisku sekretarki
 • Planuje własną pracę i pracę szefa
 • Tworzy instrukcję kancelaryjną na podstawie przepisów prawa
 • Organizuje obieg i archiwizuje dokumenty biurowe
 • Prawidłowo redaguje pisma;
 • Samodzielnie przygotowuje korespondencję
 • Organizuje przyjęcie i wysyłkę dokumentów w firmie
 • Planuje zadania na najbliższe dni, tygodnie
 • Omawia zasady ergonomii w biurze
 • Rejestruje i wysyła dokumentację firmy
 • Prawidłowo obsługuje urządzenia biurowe

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCESU WALIDACJI

 • Metoda walidacji – Usługa kończy się egzaminem teoretyczno-praktycznym, podczas którego weryfikowane są wiedza i umiejętności nabyte w trakcie szkolenia
 • Czas trwania egzaminu – 4 godziny
 • Wymagania dla egzaminatora – Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Warunki organizacyjne – sala wyposażona w stoły, krzesła, tablice, projektor multimedialny oraz sprzęt biurowy
 

 

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 38h.

 

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

BLOK I

 • sekretariat – zasady jego funkcjonowania
 • najważniejsze aspekty pracy biurowej
 • zadania w sekretariacie/organizacja pracy
 • instrukcja kancelaryjna
 • lokal biurowy
 • warunki materialne pracy biurowej
 • ergonomia w biurze
 • współpraca z szefem
 • etykieta rozmów przez telefon

BLOK II

 • Wizerunek sekretarki – asystentki
  • Charakterystyka pracy sekretariatu
  • Miejsce pracy sekretarki
  • Sekretarka: jej cechy, wygląd, wykształcenie, umiejętności
  • Savoir vivre w pracy biurowej

BLOK III

 • Urządzenia biurowe
  • Środki techniczne pracy biurowej
  • Urządzenia liczące, komputery, urządzenia ewidencyjne i inne przybory

BLOK IV

 • dokumentacja biurowa i jej rodzaje
 • znaczenie i zasady właściwego obiegu pism
 • organizacja pracy biurowej
 • prawidłowy obieg dokumentów w firmie
 • obieg tradycyjny papierowy i elektroniczny
 • archiwizowanie dokumentów

BLOK V

 • elementy składowe pisma i zasady ich rozmieszczania (data, adresowanie, rozpoczynanie pism, akapit, zwrot kończący pismo)
 • adresowanie kopert

BLOK VI

 • prawidłowa obsługa interesantów
 • terminarze (kalendarze)
 • organizowanie zebrań
 • przyjmowanie interesantów, delegacji
 • przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych

BLOK VII – egzamin teoretyczno-praktyczny (4h)

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI

 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

Uczestnik po szkoleniu otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem poświadczające uzyskanie kompetencji oraz certyfikat będący dowodem na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie (certyfikat nie posiada okresu ważności). 

 

NAZWA KWALIFIKACJIProwadzenie zajęć dogoterapii z elementami integracji sensorycznej
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ
(tj. przeprowadzającej egzamin)
Infornet.eu Sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO
UZYSKANIE KWALIFIKACJI
Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji
OKRES WAŻNOŚCIBezterminowy

 

GRUPA DOCELOWA

Usługa skierowana do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć dogoterapii z elementami integracji sensorycznej.

 

CEL EDUKACYJNY

Celem usługi jest zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych z udziałem psa – w tym: rozpoznawanie potrzeb uczestników zajęć, planowanie celów terapeutycznych lub edukacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Definiuje prawidłowy przebieg rozwoju psychoruchowego
 • Zna specyfikę funkcjonowania osób z niepełnosprawnością
 • Rozróżnia specyficzne problemy w uczeniu się
 • Wie jakie korzyści płyną z kontaktu ze zwierzętami
 • Zna dobroczynny wpływ terapii z udziałem psa
 • Przeprowadza zajęcia z udziałem psa w sposób prawidłowy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i poszanowaniem jego dobrostanu
 • Prowadzi dokumentację zajęć terapeutycznych
 • Stosuje metodyczne aspekty pracy terapeutycznej
 • Konstruuje narzędzia do diagnozy i ewaluacji zajęć
 • Stosuje elementy metody Integracji sensorycznej w procesie terapeutycznym
 • Rozpoznaje zaburzenia Integracji Sensorycznej
 • Zna rolę komunikacji w rozwoju społecznym człowieka
 • Rozpoznaje najczęściej występujące wady postawy i schorzenia ortopedyczne
 • Współpracuje z rodzicami lub opiekunami uczestników terapii
 • Definiuje rolę i zadania dogoterapii
 • Potrafi dobrać psa do dogoterapii
 • Stosuje zasady socjalizacji psów
 • Stosuje zasady komunikacji ze zwierzęciem

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCESU WALIDACJI

 • Metoda walidacji – Usługa kończy się egzaminem teoretyczno-praktycznym, podczas którego weryfikowane są wiedza i umiejętności nabyte w trakcie szkolenia
 • Czas trwania egzaminu – 4 godziny
 • Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie wyższe pedagogiczne, oligofrenopedagogika, udokumentowane minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi oraz minimum 2 lata w prowadzeniu zajęć terapeutycznych z udziałem zwierząt
 • Warunki organizacyjne – Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przykładowa dokumentacja stanowiąca podstawę przeprowadzenia egzaminu praktycznego
 

 

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 52h.

 

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

BLOK PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY – Teoretyczny

 • Podstawowe zagadnienia z psychologii rozwojowej
 • Elementy terapii psycho-pedagogicznych
 • Niepełnosprawność intelektualna
  • intelektualna
  • ruchowa
  • narządu wzroku
  • narządu słuchu
 • Specjalne potrzeby edukacyjne

BLOK KYNOLOGICZNY – Teoretyczny

 • Udomowienie psa oraz proces kształtowania się ras
 • Podstawy z zakresu wiedzy na temat zachowania psa
 • Naturalne wzorce zachowania psów
 • Etapy rozwoju z uwzględnieniem okresów szczególnej wrażliwości u psa
 • Proces socjalizacji
 • Sposoby komunikowania się zwierząt
 • Strach i agresja u zwierząt

BLOK KYNOLOGICZNY – Teoretyczny

 • Wpływ żywienia na zachowanie zwierząt
 • Kryteria wyboru psa dopracy w dogoterapii
 • Stres i wypalenie zawodowe u psów pracujących w dogoterapii
 • Dobrostan psów pracujących w dogoterapii

BLOK FIZJOTERAPEUTYCZNY – Teoretyczny

 • Podstawy anatomii człowieka
 • Najczęstsze jednostki chorobowe i wady postawy
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu fizjoterapii

BLOK INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – Teoretyczny

 • Teoretyczne założenia integracji sensorycznej
 • Rodzaje i klasyfikacje zaburzeń integracji sensorycznej
 • Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami sensorycznymi
 • Wpływ procesów integracji sensorycznej na funkcjonowanie człowieka ze szczególnym uwzględnieniem integracji bodźców przedsionkowo-proprioceptywnych /reakcje posturalne, odruchy, funkcje okoruchowe, percepcja ciała, uwaga, orientacja przestrzenna, lateralizacji, mowa, i inne

BLOK PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY – Teoretyczny

 • Specyficzne problemy w uczeniu się
 • Zaburzenia zachowania i emocji
 • Rozwój i znaczenie komunikacji

BLOK DOGOTERAPEUTYCZNY – Teoretyczny

 • Korzyści z posiadania zwierząt
 • Historia animaloterapii
 • Oddziaływanie terapii z udziałem zwierząt

BLOK DOGOTERAPEUTYCZNY – Teoretyczny

 • Rola i zadania dogoterapii
 • Dogoterapia jako proces terapeutyczny, rehabilitacyjny, socjalizacyjny -wspomagający rozwój człowieka
 • Postawy rodzicielskie i współpraca z rodzicami

BLOK FIZJOTERAPEUTYCZNY – Teoretyczny

 • Usprawnienie ruchowe dla dzieci z niepełnosprawnością
 • Dogoterapia w rehabilitacji ruchowej

BLOK INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – Praktyczny

 • Prezentacja konkretnych technik i ćwiczeń terapeutycznych

BLOK DOGOTERAPEUTYCZNY – Teoretyczny

 • Dogoterapia w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową i ruchową
 • Diagnoza i ewaluacja zajęć

BLOK DOGOTERAPEUTYCZNY – Praktyczny

 • Planowanie terapii: cele krótkofalowe i długofalowe

BLOK DOGOTERAPEUTYCZNY – Praktyczny

EGZAMIN TEORETYCZNO – PRAKTYCZNY

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI

 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

Uczestnik po szkoleniu otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem poświadczające uzyskanie kompetencji oraz certyfikat będący dowodem na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie (certyfikat nie posiada okresu ważności). 

 

NAZWA KWALIFIKACJIPrzygotowanie potraw grill i barbecue
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ
(tj. przeprowadzającej egzamin)
Infornet.eu Sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO
UZYSKANIE KWALIFIKACJI
Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji
OKRES WAŻNOŚCIBezterminowy

 

 

GRUPA DOCELOWA

Osoby chcące zajmować się profesjonalnie lub poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania potraw grill i barbecue.

 

CEL EDUKACYJNY

Szkolenie przygotowuje uczestnika do samodzielnego doboru surowców oraz ich obróbki zgodnie ze standardami obowiązującymi przy tworzeniu dań kuchni grillowej i barbecue.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Przestrzega bezpieczeństwo i higienę pracy
 • Stosuje prawidłowe metody przechowywania produktów spożywczych
 • Przygotowuje prawidłowo produkty do obróbki termicznej
 • Charakteryzuje zagadnienia kulinarne związane z kuchnią grillową oraz barbecue
 • Rozróżnia metody dobierania aromatów, przypraw do tworzenia marynat
 • Charakteryzuje techniki odpowiedniego sposobu grillowania mięs
 • Tworzy gotowe dania z grilla
 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCESU WALIDACJI

 • Metoda walidacji – Usługa kończy się egzaminem teoretyczno-praktycznym, podczas którego weryfikowane są wiedza i umiejętności nabyte w trakcie szkolenia
 • Czas trwania egzaminu – 4 godziny
 • Wymagania dla egzaminatora – Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy jako szef kuchni
 • Warunki organizacyjne – Do dyspozycji uczestników na czas szkolenia będzie: kuchnia polowa, grill, blaty robocze oraz wszystkie niezbędne akcesoria
 
 

 

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 30h.

 

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

BLOK I

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w obsłudze urządzeń do obróbki termicznej przy zastosowaniu urządzeń typu: grill, rożno, smoker, palenisko.
  • higiena i czystość na każdym etapie pracy
  • rozwaga i bezpieczeństwo przy rozpalaniu
  • szybkie i efektywne rozpalanie bez pomocy podpałek
  • czyszczenie i konserwacja sprzętu
 2. Przechowywanie produktów spożywczych stosowanych w obróbkach termicznych
 3. Bezpieczeństwo i jakość mięsa.
 4. Peklowanie i marynowanie produktów przeznaczonych do obróbki termicznej metodami: grillowania, barbecue (BBQ), pieczenie.
  • główne funkcje peklowania oraz marynowania mięs:
   • wydłużenie terminu przydatności do spożycia
   • przygotowanie do dalszej obróbki 
   • przeniknięcie aromatów do środka mięsa i poprawa walorów smakowych
  • różnice pomiędzy peklowaniem a marynowaniem
  • sposoby peklowania
   • na mokro (za pomocą solanki)
   • na sucho
   • wersja łączona
  • sól peklująca – dawkowanie i bezpieczne stosowanie
  • zagrożenia wynikające ze stosowania saletry do peklowania
  • przygotowanie mięsa przed peklowaniem lub marynowaniem (mycie, moczenie, osuszanie)
  • dobór proporcji składników do solanki / tabela peklowania 

BLOK II

 1. Przyrządzanie prawidłowej marynaty
  • dobór odpowiednich przypraw w zależności od rodzaju mięsa
  • stosowanie alkoholu do marynowania mięs (np.: wina, wiśniówki, wódki, piwa, czy miodów pitnych)
  • zwiększenie kruchości mięsa i nieprzyjemnego zapachu za pomocą zakwaszania
  • sposoby nakładania marynat i czas marynowania (na sucho, na mokro, z dodatkiem oliwy lub oleju)
  • konieczność przechowywania marynowanych mięs w chłodnym środowisku (lodówka)
  • czas marynowania w zależności od wielkości porcji
 2. Marynowanie mięsa wieprzowego przeznaczonego do obróbki termicznej
  • dzielenie mięsa na odpowiednie porcje
  • odpowiedni dobór przypraw i ziół
  • przygotowanie różnych marynat wg podanych przepisów
  • marynowanie
 3. Marynowanie mięsa drobiowego przeznaczonego do obróbki termicznej
  • dzielenie mięsa na odpowiednie porcje
  • odpowiedni dobór przypraw i ziół
  • przygotowanie różnych marynat wg podanych przepisów
  • marynowanie
 4. Marynowanie mięsa wołowego przeznaczonego do obróbki termicznej
  • rasa bydła a walory smakowe (Kobe, Wagyu, Angus…)
  • rodzaje mięsa wołowego (podział tuszy wołowej), charakterystyka i zastosowanie poszczególnych kawałków
  • nauka rozpoznawania jakości mięsa na podstawie wyglądu (marmurkowatość, kolor, kolor tłuszczu, tekstura)
  • sezonowanie mięsa wołowego – sposoby (na sucho, na mokro) i warunki konieczne do prawidłowego przebiegu procesu
  • różnice pomiędzy mięsem świeżym a sezonowanym 
  • dzielenie mięsa na odpowiednie porcje
  • przygotowanie mięsa na burgery (wybór odpowiedniej części, zachowanie proporcji mięso/tłuszcz)
  • odpowiedni dobór przypraw i ziół
  • przygotowanie różnych marynat wg podanych przepisów
  • marynowanie

BLOK III

 1. Grillowanie mięsa wieprzowego: karkówka, żeberka, boczek…
  • przygotowanie stanowiska pracy oraz wszelkich potrzebnych narzędzi i akcesoriów
  • rozpalenie , a następnie rozgrzanie grilla do odpowiedniej temperatury
  • grillowanie różnych kawałków mięsa i rozpoznawanie ich stopnia wysmażenia (gotowości do spożycia)
  • bieżące dbanie o  higienę i czystość stanowiska pracy  
 2. Grillowanie mięsa drobiowego: filety, udka, skrzydełka
  • przygotowanie stanowiska pracy oraz wszelkich potrzebnych narzędzi i akcesoriów
  • rozpalenie , a następnie rozgrzanie grilla do odpowiedniej temperatury
  • grillowanie różnych kawałków mięsa i rozpoznawanie ich stopnia wysmażenia (gotowości do spożycia)
  • bieżące dbanie o  higienę i czystość stanowiska pracy  
 3. Grillowanie mięsa wołowego: steki, klasyczne burgery
  • przygotowanie stanowiska pracy oraz wszelkich potrzebnych narzędzi i akcesoriów
  • rozpalenie , a następnie rozgrzanie grilla do odpowiedniej temperatury
  • grillowanie różnych części mięsa sezonowanego (rostbef, antrykot, tomahawk, t-bone, porterhouse, ribeye) pochodzącego od ras bydła mięsnego najwyższej jakości (Kobe, Wagyu, Angus) i rozpoznawanie ich stopnia wysmażenia (gotowości do spożycia)
  • grillowanie burgerów i ich składanie z wcześniej przygotowanymi dodatkami, sosami oraz bułkami maślanymi wypiekanymi przez uczestników szkolenia
  • bieżące dbanie o  higienę i czystość stanowiska pracy  
 4. Wspólny warsztat kulinarny
 5. Degustacja przygotowanych potraw oraz omówienie różnic w walorach smakowych pomiędzy poszczególnymi częściami mięs

EGZAMIN TEORETYCZNO – PRAKTYCZNY

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI

 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%
 

Uczestnik po szkoleniu otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem poświadczające uzyskanie kompetencji oraz certyfikat będący dowodem na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie (certyfikat nie posiada okresu ważności).

 

NAZWA KWALIFIKACJI Car wrapping – oklejanie samochodów
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ
(tj. przeprowadzającej egzamin)
Infornet.eu Sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO
UZYSKANIE KWALIFIKACJI
Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji
OKRES WAŻNOŚCI Bezterminowy

 

GRUPA DOCELOWA

Usługa szkoleniowa skierowana jest do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w oklejaniu samochodów za pomocą folii.

 

CEL EDUKACYJNY

Celem usługi jest osiągniecie kwalifikacji, umiejętności oraz wiedzy związanych z oklejaniem samochodów oraz ich części.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Definiuje zagadnienia związane z oklejaniem samochodów
 • Planuje jak odpowiednio przygotować powierzchnię
 • Weryfikuje stan lakieru samochodowego
 • Planuje jak przygotować karoserię do aplikacji folii
 • Rozpoznaje stan lakieru pojazdu
 • Przygotowuje i myje profesjonalnie lakier przed aplikacją folii
 • Dobiera odpowiedznie metody aplikacji folii
 • Usuwa zanieczyszczenia bitumiczne z karoserii (kamień, sól, asfalt, lotna rdza)
 • Poprawnie glinkuje oraz osusza pojazd
 • Przygotowuje karoserie do aplikacji folii
 • Aplikuje folie na auto
 • Tnie folie bezpośrednio na lakierze „Zabawa z balonem”.
 • Aplikuje folię na różnych powierzchniach samochodu: płaskiej, na płytkich oraz głębokich przetłoczeniach oraz na obłych elementach (np. lusterka)
 • Bezpiecznie docina folię za pomocą taśmy
 • Utrwala i wulkanizuje folię w newralgicznych miejscach
 • Aplikuje na auto folię do zmiany koloru

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCESU WALIDACJI

 • Metoda walidacji – Usługa kończy się egzaminem teoretyczno-praktycznym, podczas którego weryfikowane są wiedza i umiejętności nabyte w trakcie szkolenia
 • Czas trwania egzaminu – 4 godziny
 • Warunki organizacyjne – części samochodowe dostępne na czas szkolenia do nauki w części praktycznej oraz wszelkie niezbędne artykuły (np. folia) i akcesoria – wszystko udostępnione na czas szkolenia
 

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 33h.

 

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

BLOK I

 1. Wprowadzenie
 2. Prezentacja niezbędnych narzędzi wrappingowych
 3. Omówienie narzędzi dodatkowych oraz ich dodatkowe zastosowanie
 4. Rodzaje kosmetyków potrzebnych do oczyszczenia powierzchni przed aplikacją folii
 5. Omówienie oraz rozpoznanie zanieczyszczeń na aucie
 6. Omówienie rodzaju przetłoczeń na samochodach osobowych oraz dostawczych
 7. Omówienie rynku biznesowego z uwzględnieniem świadczenia usług
 8. Zasady bezpieczeństwa oraz higieny pracy przed i podczas aplikacji folii
 9. Omówienie sposobów docinania folii na lakierze

BLOK II

 1. Przygotowanie powierzchni do aplikacji folii
 2. Weryfikacja stanu lakieru samochodowego pod względem mikro i makro uszkodzeń
 3. Dobór środków czyszczących bezpośrednio przed aplikacją oraz omówienie czasu odparowania
 4. Ochrona i impregnacja folii – po aplikacji
 5. Omówienie warunków przechowywania folii, która czeka na aplikację
 6. Zasady BHP podczas czyszczenia oraz impregnowania folii
 7. Zabezpieczene folii powłokami ochronnymi na samochodzie
 8. Omówienie rodzajów folii oraz różnic

BLOK III

 1. Detailingowe mycie auta przed aplikacją folii
 2. Usuwanie zanieczyszczeń bitumicznych z karoserii (kamień, sól, asfalt, lotna rdza)
 3. Nauka poprawnego glinkowania oraz osuszania pojazdu
 4. Przygotowanie karoserii do aplikacji folii
 5. Podstawowa aplikacja folii
 6. Nauka pracy z foliami do zmiany koloru auta

BLOK IV

 1. Cięcie folii bezpośrednio na lakierze „Zabawa z balonem”
 2. Aplikacja folii na powierzchni płaskiej
 3. Aplikacja folii na płytkich przetłoczeniach
 4. Aplikacja folii na głębokich przetłoczeniach.
 5. Aplikacja folii na obłych elementach np. lusterka
 6. Bezpieczne docinanie folii za pomocą taśmy
 7. Utrwalanie i wulkanizacja folii w newralgicznych miejscach
EGZAMIN TEORETYCZNO – PRAKTYCZNY

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI

 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

Uczestnik po szkoleniu otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem poświadczające uzyskanie kompetencji oraz certyfikat będący dowodem na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie (certyfikat nie posiada okresu ważności). 

 

NAZWA KWALIFIKACJIWypiekanie ciast bezglutenowych
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ
(tj. przeprowadzającej egzamin)
Infornet.eu Sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO
UZYSKANIE KWALIFIKACJI
Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji
OKRES WAŻNOŚCIBezterminowy

 

GRUPA DOCELOWA

Usługa skierowana do osób pragnących rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności oraz uzyskać kwalifikacje w zakresie przygotowania wyrobów cukierniczych bezglutenowych.

 

CEL EDUKACYJNY

Uczestnik samodzielnie wykonuje wypieki bezglutenowe oraz kremy. Pozna produkty, metody oraz techniki, które będzie potrafił odpowiednio wykorzystywać przy wypiekaniu.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Definiuje prawidłowo zamienniki glutenu
 • Dobiera odpowiednio produkty do wyrobów bezglutenowych
 • Wykonuje wyroby cukiernicze bezglutenowe: szarlotki, rolady, biszkopty, tarty, tartaletki, serniki
 • Przygotowuje prawidłowo kremy i musy
 • Komponuje umiejętnie słodki stół bezglutenowy
 • Wykonuje tort bezglutenowy na bazie batatów
 • Dobiera umiejętnie przybory do pieczenia oraz dekorowania

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCESU WALIACJI

 • Metoda walidacji – Usługa kończy się egzaminem teoretyczno-praktycznym, podczas którego weryfikowane są wiedza i umiejętności nabyte w trakcie szkolenia
 • Czas trwania egzaminu – 4 godziny
 • Wymagania dla egzaminatora – Minimum 2 lata doświaczenia w pracy jako cukiernik
 • Warunki organizacyjne – sala wyposażona w niezbędny sprzęt oraz akcesoria udostępnione dla uczestników na czas szkolenia.
 

 

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 24h.

 

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

BLOK I

Część teoretyczna

 1. Tradycyjne ciasta w zdrowej, bezglutenowej wersji
 2. Zamienniki mąki z glutenem – rodzaje mąk
 3. Zastosowanie różnych rodzajów mąk bezglutenowych
 4. Zamienniki glutenu – które kiedy używać
 5. Zamienniki cukru białego

Część praktyczna

 1. Przygotowanie i wypiekanie szarlotki bezglutenowej
 2. Przygotowanie i wypiekanie rolady bezglutenowej
 3. Przygotowanie i wypiekanie biszkoptu jasnego, bezglutenowego
BLOK II

Część teoretyczna

 1. Tarty i tartaletki w wersji bezglutenowej
 2. Zamienniki glutenu – spoiwa
 3. Zamienniki jajek, sera

Część praktyczna

 1. Przygotowanie tarty lemon curd z paloną wegańską bezą w wersji bezglutenowej
 2. Przygotowanie bezglutenowej tartaletki jagodowej z kremem lawendowym
 3. Przygotowanie bezglutenowej tartaletki marchewkowej
 4. Przygotowanie bezglutenowej tartaletki snickers
BLOK III

Część teoretyczna

 1. Słodki stół bezglutenowy plus tort bezglutenowy
 2. Orzechy jako zamiennik mleka
 3. Zastosowanie śmietany wegańskiej

Część praktyczna

 1. Bezglutenowy tort czekoladowy z kremem czekoladowym na bazie batatów
 2. Przygotowanie kremów – 3 rodzaje
 3. Przygotowanie musu malinowego z żelką malinową
 4. Przygotowanie musu czekoladowego z karmelizowanymi gruszkami
BLOK IV

Część teoretyczna

 1. Serniki pieczone bezglutenowe

Część praktyczna

 1. Przygotowanie bezglutenowych mini serniczków na zimno
 2. Przygotowanie bezglutenowego sernika karmelowego ze słonym karmelem

EGZAMIN TEORETYCZNO – PRAKTYCZNY

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI

 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

Uczestnik po szkoleniu otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem poświadczające uzyskanie kompetencji oraz certyfikat będący dowodem na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie (certyfikat nie posiada okresu ważności). 

 
NAZWA KWALIFIKACJIProwadzenie zajęć terapeutycznych metodą hipoterapii z elementami integracji sensorycznej
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ
(tj. przeprowadzającej egzamin)
Infornet.eu Sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO
UZYSKANIE KWALIFIKACJI
Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji
OKRES WAŻNOŚCIBezterminowy

 

GRUPA DOCELOWA

Usługa skierowana do osób chcących nabyć bądź poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć hipoterapii z elementami integracji sensorycznej.

 

CEL EDUKACYJNY

Celem usługi jest zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia hipoterapii – w tym: rozpoznawanie potrzeb pacjentów, planowanie celów terapeutycznych, prowadzenie zabiegów hipoterapii z elementami Integracji sensorycznej oraz prowadzenie dokumentacji zajęciowej.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 1. Charakteryzuje podstawy patofizjologii schorzeń usprawnianych przez hipoterapię
 2. Definiuje rodzaje rehabilitacji
 3. Określa płaszczyzny ciała oraz wskazuje jakie ruchy w nich zachodzą
 4. Charakteryzuje rozwój motoryczny dziecka
 5. Prowadzi analizę i diagnozę postawy ciała
 6. Bada prawidłowy przebieg rozwoju psychoruchowego dziecka
 7. Charakteryzuje specyfikę funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 8. Definiuje rolę i znaczenie komunikacji w życiu człowieka, na różnych etapach jego rozwoju
 9. Omawia oddziaływania terapeutycznego w hipoterapii
 10. Stosuje różne formy hipoterapii
 11. Wymienia wskazania i przeciwwskazania do hipoterapii
 12. Określa cele działań hipoterapeutycznych
 13. Tworzy plany terapii dla poszczególnych indywidualnych przypadków
 14. Przeprowadza zabiegi hipoterapii z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa
 15. Prowadzi dokumentację zajęć hipoterapii
 16. Wykorzystuje elementy Integracji Sensorycznej podczas zajęć hipoterapii
 17. Stosuje zasady pracy z końmi
 18. Rozpoznaje objawy najczęściej występujących chorób i urazów u koni
 19. Charakteryzuje zasady żywienia koni
 20. Dba o dobrostan konia, szczególnie podczas pracy w hipoterpii

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCESU WALIDACJI

 • Metoda walidacji – Usługa kończy się egzaminem teoretyczno-praktycznym, podczas którego weryfikowane są wiedza i umiejętności nabyte w trakcie szkolenia
 • Czas trwania egzaminu – 4 godziny
 • Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie wyższe pedagogiczne, oligofrenopedagogika, udokumentowane minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi oraz minimum 2 lata w prowadzeniu zajęć terapeutycznych z udziałem zwierząt
 • Warunki organizacyjneWarunki organizacyjne dla przeprowadzenia szkolenia: poszczególne zajęcia praktyczne odbywać będą się w stajni, uczestnicy będą mieli dostęp do koni

 

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 80h.

 

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

BLOK REHABILITACYJNY – TEORETYCZNY 10H

 1. Wprowadzenie do fizjoterapii
 2. Podstawy patofizjologii schorzeń usprawnianych przez hipoterapię
 3. Rozwój motoryczny dziecka
 4. Hipoterapia jako metoda rehabilitacji
 5. Kliniczne podstawy hipoterapii
 6. Zasady rehabilitacji medycznej i psychopedagogicznej w hipoterapii

BLOK HIPOLOGICZNY – TEORETYCZNY 5H

 1. Zdrowie konia
 2. Hodowla i użytkowanie koni
 3. Dobrostan konia

BLOK HIPOLOGICZNY – PRAKTYCZNY 10H

 1. Zasady pracy z końmi – z ziemi i z siodła
 2. Podstawy jazdy konnej

BLOK HIPOTERAPEUTYCZNY – TEORETYCZNY 15H

 1. Podstawowe zagadnienia z psychologii rozwojowej
 2. Elementy terapii psycho-pedagogicznych
 3. Niepełnosprawność intelektualna
 4. Oddziaływanie hipoterapii
 5. Formy hipoterapii
 6. Wskazania i przeciwwskazania do hipoterapii
 7. Cele działań hipoterapeutycznych
 8. Zasady bezpieczeństwa
 9. Organizacja pracy ośrodka hipoterapii
 10. Współpraca z rodzicami

BLOK HIPOTERAPEUTYCZNY – PRAKTYCZNY 30H

 1. Metodyka prowadzenia zajęć
 2. Plany terapii krótkoterminowe i długoterminowe – współpraca ze specjalistami podczas konstruowania planów terapii
 3. Dokumentacja pacjenta
 4. Elementy poznanych terapii w pracy hipoterapeuty
 5. Organizacja pracy ośrodka hipoterapii
 6. Komunikacja alternatywna i jej rola w hipoterapii

BLOK INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – TEORETYCZNY 5H

 1. Teoretyczne założenia integracji sensorycznej
 2. Rodzaje i klasyfikacje zaburzeń integracji sensorycznej
 3. Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami sensorycznymi
 4. Wpływ procesów integracji na funkcjonowanie człowieka ze szczególnym uwzględnieniem integracji bodźców przedsionkowo-proprioceptywnych / reakcje posturalne, odruchy, funkcje okoruchowe, percepcja ciała, uwaga, orientacja przestrzenna, lateralizacji, mowa i inne

BLOK INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – PRAKTYCZNY 5H

 1. Prezentacja konkretnych technik i ćwiczeń terapeutycznych

EGZAMIN TEORETYCZNO – PRAKTYCZNY 4H

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI

 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

Uczestnik po szkoleniu otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem poświadczające uzyskanie kompetencji oraz certyfikat będący dowodem na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie (certyfikat nie posiada okresu ważności). 

 
NAZWA KWALIFIKACJI Laminacja rzęs, brwi oraz henna pudrowa
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ
(tj. przeprowadzającej egzamin)
Infornet.eu Sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO
UZYSKANIE KWALIFIKACJI
Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji
OKRES WAŻNOŚCI Bezterminowy

 

GRUPA DOCELOWA

Usługa skierowana do amatorskich oraz zawodowych makijażystek, stylistek, wizażystek, właścicieli i pracowników gabinetów kosmetycznych, a także innych osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania zabiegu laminacji rzęs, brwi oraz henny pudrowej.

 

CEL EDUKACYJNY

Celem jest zdobycie teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności przygotowujących do wykonywania samodzielnych zabiegów laminacji rzęs i brwi oraz henny pudrowej. Po zakończonym szkoleniu uczestnik jest gotowy do wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Kursantki będą dysponować kompleksową i specjalistyczną wiedzą z zakresu: anatomii oka, budowy rzęs, brwi i odpowiedniej stylizacji.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończonej usłudze uczestnik w zakresie:

WIEDZY

 • Definiuje i stosuje zasady BHP, w tym przygotowanie stanowiska pracy
 • Posługuje się wiedzą z zakresu anatomii i chemicznej budowy włosa rzęs i brwi
 • Uzasadnia uporządkowana wiedzę merytoryczną na temat zabiegu laminacji brwi i rzęs
 • Charakteryzuje preparaty niezbędne do przeprowadzenia zabiegu
 • Rozpoznaje rodzaje kształtów oczu
 • Definiuje prawidłowy kształt brwi, rodzaje włosków
 • Stosuje zasady sterylizacji, dezynfekcji
 • Rozpoznaje przeciwskazania i powikłania pozabiegowe
 • Wyznacza i dobiera preparaty do wykonywania zabiegu laminacji rzęs i brwi
 • Wyznacza i dobiera metody pielęgnacji pozabiegowej

UMIEJĘTNOŚCI

 • Dopasowuje technikę pracy do klienta
 • Omawia etapy zabiegu
 • Analizuje budowę oka oraz cykl życia rzęs
 • Analizuje kształt i dobiera efekt modelowania brwi
 • Dobiera odpowiedni kolor henny do fototypu skóry
 • Przeprowadza profesjonalny wywiad z klientem
 • Ćwiczy na główce treningowej
 • Dobiera kształt do konturu twarzy
 • Posługuje się preparatami zabiegowymi
 • Wykonuje samodzielnie zabieg laminacji rzęs i brwi
 • Wykorzystuje poznane techniki (lifting, laminacja, botox oraz henna)
 • Tworzy dokumentację przed i pozabiegową karta + zdjęcia klienta
 • Definiuje przeciwskazania do zabiegu
 • Przekazuje zalecenia pielęgnacyjne
 • Naprawia błędnie wykonany zabieg laminacji

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

 • Posiada świadomość kształtowania swojego rozwoju
 • Buduje relacje z klientem
 • Rozpoznaje potrzeby klienta
 • Dba o poprawne relacje z klientem

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCESU WALIDACJI

 • Metoda walidacji – Usługa kończy się egzaminem teoretyczno-praktycznym, podczas którego weryfikowane są wiedza i umiejętności nabyte w trakcie szkolenia
 • Czas trwania egzaminu – 4 godziny
 • Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie wyższe kosmetyczne, udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w branży kosmetycznej
 • Warunki organizacyjne – sala wyposażona w łóżka/fotele, krzesła, narzędzia i niezbędne akcesoria.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 25 h.

 

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

BLOK I

Część teoretyczna

 1. Przestrzeganie zasad BHP w gabinecie kosmetycznym
 2. Omówienie zagadnień budowy oka i rzęsy (włosa), cykl życia rzęs
 3. Omówienie zagadnień dotyczących budowy brwi, rodzaju włosa
 4. Dobór odpowiedniej stylizacji rzęs
 5. Dobór kształtu brwi do konturu twarzy
BLOK II

Część praktyczna

 1. Mapowanie twarzy
 2. Geometria rysunku
BLOK III

Część teoretyczna

 1. Przeciwwskazania do wykonania zabiegu
 2. Techniki wykonania zabiegu henny pudrowej – omówienie styli i sposobów
 3. Produkty i preparaty niezbędne do pracy
 4. Narzędzia wykorzystywane podczas zabiegu
 5. Przygotowanie Klientki do zabiegu
 6. Zasady pielęgnacji domowej
 7. Kontakt z klientem

Część praktyczna

 1. Praca z naturalnymi brwiami
 2. Metoda aplikacji henny pudrowej
 3. Przygotowanie do zabiegu henny pudrowej
 4. Praca kursantów na modelach, samodzielne wykonanie zabiegu henny pudrowej
BLOK IV

Część teoretyczna

 1. Przeciwwskazania do wykonania zabiegu
 2. Techniki wykonania zabiegu laminacji brwi – omówienie styli i sposobów
 3. Produkty i preparaty niezbędne do pracy
 4. Narzędzia wykorzystywane podczas zabiegu
 5. Przygotowanie Klientki do zabiegu
 6. Zasady pielęgnacji domowej
 7. Kontakt z klientem

Część praktyczna

 1. Praca z naturalnymi brwiami
 2. Metoda liftingu, botoxu i laminacji
 3. Przygotowanie do zabiegu laminacji brwi
 4. Praca kursantów na modelach, samodzielne wykonanie zabiegu laminacji brwi
BLOK V – EGZAMIN TEORETYCZNO PRAKTYCZNY (4h)

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI

 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

Uczestnik po szkoleniu otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem poświadczające uzyskanie kompetencji oraz certyfikat będący dowodem na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie (certyfikat nie posiada okresu ważności). 

 


NAZWA KWALIFIKACJIStylizacja włosów – fale i upięcia
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ
(tj. przeprowadzającej egzamin)
Infornet.eu Sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO
UZYSKANIE KWALIFIKACJI
Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji
OKRES WAŻNOŚCIBezterminowy

 

GRUPA DOCELOWA

Usługa skierowana do amatorskich oraz zawodowych stylistek i fryzjerek oraz pracowników salonów fryzjerskich, a także innych osób, które chcą poszerzyć swojąwiedzę i umiejętności w zakresie stylizacji fryzur – fale i upięcia.

 

CEL EDUKACYJNY

Usługa ,,Stylizacja włosów – fale i upięcia” przygotowuje do samodzielnego wykonywania oraz tworzenia stylizacji włosów zgodnie z uzyskaną wiedzą praktyczną oraz teoretyczną.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Posługuje się akcesoriami i sprzętem do wykonywania stylizacji włosów
 • Wykonuje profesjonalne stylizacje włosów – fale i upięcia
 • Rozpoznaje strukturę włosa
 • Dobiera odpowiednie kosmetyki, w oparciu o indywidualne preferencje klienta
 • Tworzy atrakcyjne dla klienta portfolio w oparciu o preferencje
 • Dobiera odpowiednie techniki skrętu do danej fryzury
 • Ocenia na czym polega biznes z uwzględnieniem świadczenia usług stylizacji włosów
 • Definiuje zasady bezpieczeństwa oraz higieny pracy podczas wykonywania usług z zakresu stylizacji włosów
 • Ocenia najnowsze trendy, techniki, produkty, akcesoria w zakresie stylizacji włosów
 • Buduje relacje z klientami, realizuje jego potrzeby oraz jest pewniejszy w działaniu
 • Korzysta z narzędzi sprawnego marketingu i potrafi promować swoje usługi w bardziej świadomy sposób

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCESU WALIDACJI

 • Metoda walidacji – Usługa kończy się egzaminem teoretyczno-praktycznym, podczas którego weryfikowane są wiedza i umiejętności nabyte w trakcie szkolenia
 • Czas trwania egzaminu – 4 godziny
 • Wymagania dla egzaminatora – Udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w branży fryzjerskiej
 • Warunki organizacyjne – praktyczna część szkolenia wykonywana na modelkach i/lub główkach treningowych do ćwiczeń/nauki. Wyposażenie: krzesło; blat roboczy; oświetlenie; niezbędny sprzęt i akcesoria fryzjerskie oraz kosmetyki

 

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 23h.

 

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

BLOK I

Część teoretyczna

 1. Omówienie sfery biznesowej od wyceny usługi stylizacji włosów po prowadzenie marketingu celowanego w grupę odbiorców
 2. Omówienia zasad BHP związanych z wykonywaniem fryzur
 3. Omówienie zasad i higieny i sterylizacji sprzętu i narzędzi
 4. Omówienie rodzajów włosów

Część praktyczna

 1. Nauka i rozpoznawanie rodzajów włosów
 2. Dopasowanie kosmetyków do danego rodzaju włosa
 3. Przedstawienie niezawodnych kosmetyków oraz akcesorii do stylizacji fryzur
 4. Pokaz Fryzury Fale Hollywood oraz kucyk z fal
 5. Praktyka kursantek pod okiem trenera
BLOK II

Część teoretyczna

 1. Omówienie dostępnych narzędzi oraz programów do aktywnej reklamy biznesu wizażu
 2. Omówienie sprzętu oraz kosmetyków które tworzą idealne fale

Część praktyczna

 1. Pokaz fal objętościowych
 2. Przejście z fal w półupięcie i kucyk z fal
 3. Praktyka kursantek pod okiem trenera
 4. Nauka robienia zdjęć fryzur
BLOK III

Część teoretyczna

 1. Omówienie pakietów dojazdowych – praca stylisty w terenie
 2. Omówienie specyfiki pracy z Pannami Młodymi

Część praktyczna

 1. Pokaz niskiego luźnego koczka
 2. Praktyka kursantek pod okiem trenera
BLOK V – EGZAMIN TEORETYCZNO PRAKTYCZNY (4h)

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI

 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

Uczestnik po szkoleniu otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem poświadczające uzyskanie kompetencji oraz certyfikat będący dowodem na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie (certyfikat nie posiada okresu ważności).