Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

W dniu 22 grudnia 2015 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Weszła ona w życie 15 stycznia 2016 roku. Ustawa o ZSK wprowadziła porządek w obszarze polskich kwalifikacji. Określone zostały wspólne zasady, wymogi i standardy dla wszystkich włączanych do ZSK kwalifikacji.

Każda z kwalifikacji włączona do systemu jest szczegółowo opisana i sprecyzowana – wskazane jest, co należy wiedzieć i umieć oraz jaki zasób kompetencji społecznych posiadać, żeby uzyskać jej formalne potwierdzenie i otrzymać certyfikat nadający kwalifikacje. System ten wspiera weryfikację umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych kandydatów do pracy, a twórcy ZSK zapowiadają realne korzyści z tego tytułu dla biznesu regionalnego. Zintegrowany System Kwalifikacji jest swego rodzaju mechanizmem umożliwiającym potwierdzanie umiejętności nabywanych przez całe życie, czyli tych, dzięki którym można odnieść sukces zawodowy. ZSK więc nie tylko stwarza nowe możliwości rozwoju, ale także jest idealną odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.

ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji, opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. ZSK określa także zasady i standardy potwierdzania funkcjonujących w nim kwalifikacji, co gwarantuje wysoką jakość certyfikatów zawodowych wydawanych w ramach systemu.

Kwalifikacje rynkowe nie mają umocowania w odrębnych przepisach prawa, tworzone są przez różne środowiska (organizacje społeczne, zrzeszenia, korporacje i inne podmioty) na podstawie zgromadzonych przez nie doświadczeń. Określenie „rynkowe” oznacza w tym przypadku, że kwalifikacje te powstały i funkcjonują na „wolnym rynku” kwalifikacji. Kwalifikację rynkową może uzyskiwać każdy, kto spełni wymagania określone dla danej kwalifikacji. Wymagania te znajdują się w tzw. opisie kwalifikacji. Z jednej strony dotyczą przystąpienia do walidacji (np. wieku, doświadczenia zawodowego, stanu zdrowia), a z drugiej strony wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, którymi należy się wykazać podczas walidacji.

Warunki uznania kwalifikacji:

 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
  • Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów kształcenia / uczenia się.
 2. Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
  • Tak, procesy kształcenia oraz walidacji są przeprowadzane oraz realizowane zgodnie z wewnętrznym systemem zapewniania jakości oraz rozdzielności funkcji. Są powołane niezależne zespoły trenerów oraz egzaminatorów w strukturze firmy.
 3. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży / sektorów:
  • Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji uznawany jest przez wiele firm z branży kosmetycznej i otrzymał pozytywne rekomendacje od min. 5 przedsiębiorstw z Polski.

Zachęcamy do zapoznania się z listą naszych kwalifikacji rynkowych:

NAZWA KWALIFIKACJI Prowadzenie zajęć terapeutycznych metodą animaloterapii
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ
(tj. przeprowadzającej egzamin)
Infornet.eu Sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO
UZYSKANIE KWALIFIKACJI
Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji
OKRES WAŻNOŚCI Bezterminowy


Szczegółowy opis procesu walidacji:
 • Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie wyższe pedagogiczne, oligofrenopedagogika, udokumentowane minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi oraz minimum 2 lata w prowadzeniu zajęć terapeutycznych z udziałem zwierząt
 • Wyposażenie sali / stanowiska egzaminacyjnego – Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przykładowa dokumentacja stanowiąca podstawę przeprowadzenia egzaminu praktycznego

Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowane osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć metodą animaloterapii (zooterapii). Celem usługi jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć z udziałem zwierząt – w tym: rozpoznawanie potrzeb uczestników zajęć, planowanie celów terapeutycznych lub edukacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej.

Liczba godzin szkolenia:
 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 40h.
W zakresie efektów uczenia się posiadacz certyfikatu z zakresu prowadzenia zajęć animaloterapii będzie:
 • Charakteryzował prawidłowy przebieg rozwoju psychoruchowego
 • Definiował specyfikę funkcjonowania osób z niepełnosprawnością
 • Rozróżniał specyficzne problemy w uczeniu się
 • Oceniał jakie korzyści płyną z posiadania zwierząt
 • Stosował metodyczne aspekty pracy terapeutycznej terapii
 • Planował cele terapii z udziałem zwierząt krótkoterminowe i długoterminowe
 • Przeprowadzał zajęcia z udziałem zwierząt w sposób prawidłowy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i poszanowaniem dobrostanu zwierząt
 • Prowadził dokumentację zajęć terapeutycznych
 • Konstruował narzędzia do diagnozy i ewaluacji zajęć i wykorzystuje je w swojej pracy
 • Określał cele działań animaloterapeutycznych
 • Konstruował plany terapii dla poszczególnych indywidualnych przypadków.
Usługa szkoleniowa została podzielona na bloki z zakresu pedagogicznego oraz zooterapeutycznego.
Ramowy program usługi:
BLOK PEDAGOGICZNY
 • Podstawowe zagadnienia z psychologii rozwojowej
 • Elementy terapii psycho-pedagogicznych
 • Niepełnosprawność- intelektualna- ruchowa- narządu wzroku- narządu słuchu
 • Specjalne potrzeby edukacyjne
 • Specyficzne problemy w uczeniu się
 • Zaburzenia zachowania i emocji
BLOK ZOOTERAPEUTYCZNY
 • Korzyści z posiadania zwierząt
 • Historia animaloterapii
 • Oddziaływanie terapii z udziałem zwierząt
 • Diagnoza i ewaluacja zajęć
 • Kategorie animaloterapii
 • Dogoterapia
 • Felinoterapia
 • Hipoterapia
EGZAMIN TEORETYCZNO PRAKTYCZNY (4H)

Uczestnik po szkoleniu otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem poświadczające uzyskanie kompetencji oraz certyfikat będący dowodem na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie. (certyfikat nie posiada okresu ważności).

Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem oraz zweryfikowaniem umiejętności nabytych podczas szkolenia zarówno z wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI:
 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%
Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem oraz zweryfikowaniem umiejętności nabytych podczas szkolenia zarówno z wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych.
NAZWA KWALIFIKACJI Wykonywanie makijażu dziennego
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ
(tj. przeprowadzającej egzamin)
Infornet.eu Sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO
UZYSKANIE KWALIFIKACJI
Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji: Makijaż dzienny
OKRES WAŻNOŚCI Bezterminowy
 
Szczegółowy opis procesu walidacji:
 • Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie wyższe kosmetyczne, udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w branży kosmetycznej
 • Wyposażenie sali / stanowiska egzaminacyjnego – Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przykładowa dokumentacja stanowiąca podstawę przeprowadzenia egzaminu praktycznego
Liczba godzin szkolenia:
 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 29h.
W zakresie efektów uczenia się posiadacz certyfikatu z zakresu wykonywania makijażu dziennego będzie:
 • Posługiwał się akcesoriami do wykonania makijażu
 • Wykonywał profesjonalny makijaż dzienny, z wykorzystaniem pigmentów sypkich
 • Rozpoznawał typy urody oraz rodzaje cery
 • Dobierał odpowiednie kosmetyki, w oparciu o indywidualne preferencje klienta
 • Tworzył atrakcyjne dla klienta portfolio w oparciu o preferencje
 • Dobierał odpowiednie techniki makijażu w zależności od kształtu twarzy jak i oczu
 • Pracował na pigmentach sypkich oraz wykorzystuje je w praktyce
 • Definiował rodzaje kosmetyków z przyporządkowaniem do danego typu cery urody oraz rodzaju makijażu
 • Oceniał na czym polega biznes z uwzględnieniem świadczenia usług makijażu
 • Definiował zasady bezpieczeństwa oraz higieny pracy podczas wykonywania usług z zakresu makijażu
 • Definiował zasady analizy kolorystycznej
 • Oceniał najnowsze trendy, techniki, produkty, akcesoria w zakresie makijażu
 • Modelował kontury twarzy w zależności od kształtu zarówno na mokro jak i sucho
 • Dobierał odpowiednią pielęgnację/bazę pod makijaż
 • Budował relacje z klientami, realizuje jego potrzeby oraz jest pewniejszy w działaniu
 • Korzystał z narzędzi sprawnego marketingu i potrafi promować swoje usługi w bardziej świadomy sposób
Ramowy program usługi:
BLOK I
Część teoretyczna
 1. Przybliżenie sylwetki trenera i omówienie specyfiki świadczenia usługi wizażu.
 2. Omówienie sfery biznesowej od wyceny usługi wizażu po prowadzenie marketingu celowanego w grupę odbiorców.
 3. Omówienia zasad BHP związanych z wykonywaniem makijaży.
 4. Omówienie koła barw.
 5. Omówienie typów skóry.
Część praktyczna
 1. Nauka i rozpoznawanie kształtów i proporcji twarzy.
 2. Dopasowanie kosmetyków do cery klientki.
 3. Przedstawienie niezawodnych kosmetyków oraz podstawowej zawartości kuferka makijażystki.
 4. Pokaz makijażu dziennego.
 5. Praktyka kursantek pod okiem trenera.
BLOK II
Część teoretyczna
 1. Omówienie dostępnych narzędzi oraz programów do aktywnej reklamy biznesu wizażu.
 2. Przedstawienie kilku metod konturowania twarzy.
 3. Omówienie kosmetyków które tworzą intensywność w makijażu oka.
Część praktyczna
 1. Nauka klejenia sztucznych rzęs do wzmocnienia efektu makijażu.
 2. Pokaz makijażu wieczorowego.
 3. Praktyka kursantek pod okiem trenera.
 4. Nauka robienia zdjęć makijaży.
BLOK III
Część teoretyczna
 1. Omówienie specyfiki makijażu z błyskiem.
 2. Metody klejenia pigmentów, brokatów.
 3. Przygotowanie do pakietów dojazdowych, praca wizażystki w terenie.
Część praktyczna
 1. Pokaz makijażu z dodatkiem brokatu.
 2. Praktyka kursantek pod okiem trenera.
BLOK IV
Część teoretyczna
 1. Teoria dotycząca typów urody i dobierania barw.
EGZAMIN TEORETYCZNO PRAKTYCZNY (4H)
 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%
Wymagania dla kandydatów do uzyskania kwalifikacji – brak
Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem oraz zweryfikowaniem umiejętności nabytych podczas szkolenia zarówno z wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych.