Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

W dniu 22 grudnia 2015 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Weszła ona w życie 15 stycznia 2016 roku. Ustawa o ZSK wprowadziła porządek w obszarze polskich kwalifikacji. Określone zostały wspólne zasady, wymogi i standardy dla wszystkich włączanych do ZSK kwalifikacji.

Każda z kwalifikacji włączona do systemu jest szczegółowo opisana i sprecyzowana – wskazane jest, co należy wiedzieć i umieć oraz jaki zasób kompetencji społecznych posiadać, żeby uzyskać jej formalne potwierdzenie i otrzymać certyfikat nadający kwalifikacje. System ten wspiera weryfikację umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych kandydatów do pracy, a twórcy ZSK zapowiadają realne korzyści z tego tytułu dla biznesu regionalnego. Zintegrowany System Kwalifikacji jest swego rodzaju mechanizmem umożliwiającym potwierdzanie umiejętności nabywanych przez całe życie, czyli tych, dzięki którym można odnieść sukces zawodowy. ZSK więc nie tylko stwarza nowe możliwości rozwoju, ale także jest idealną odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.

ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji, opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. ZSK określa także zasady i standardy potwierdzania funkcjonujących w nim kwalifikacji, co gwarantuje wysoką jakość certyfikatów zawodowych wydawanych w ramach systemu.

Kwalifikacje rynkowe nie mają umocowania w odrębnych przepisach prawa, tworzone są przez różne środowiska (organizacje społeczne, zrzeszenia, korporacje i inne podmioty) na podstawie zgromadzonych przez nie doświadczeń. Określenie „rynkowe” oznacza w tym przypadku, że kwalifikacje te powstały i funkcjonują na „wolnym rynku” kwalifikacji. Kwalifikację rynkową może uzyskiwać każdy, kto spełni wymagania określone dla danej kwalifikacji. Wymagania te znajdują się w tzw. opisie kwalifikacji. Z jednej strony dotyczą przystąpienia do walidacji (np. wieku, doświadczenia zawodowego, stanu zdrowia), a z drugiej strony wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, którymi należy się wykazać podczas walidacji.

Warunki uznania kwalifikacji:

 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
  • Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów kształcenia / uczenia się.
 2. Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
  • Tak, procesy kształcenia oraz walidacji są przeprowadzane oraz realizowane zgodnie z wewnętrznym systemem zapewniania jakości oraz rozdzielności funkcji. Są powołane niezależne zespoły trenerów oraz egzaminatorów w strukturze firmy.
 3. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży / sektorów:
  • Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji uznawany jest przez wiele firm z branży kosmetycznej i otrzymał pozytywne rekomendacje od min. 5 przedsiębiorstw z Polski.

Zachęcamy do zapoznania się z listą naszych kwalifikacji rynkowych:

NAZWA KWALIFIKACJI Prowadzenie zajęć terapeutycznych metodą animaloterapii
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ (tj. przeprowadzającej egzamin) Infornet.eu Sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji
OKRES WAŻNOŚCI Bezterminowy

Szczegółowy opis procesu walidacji:

 • Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie wyższe pedagogiczne, oligofrenopedagogika, udokumentowane minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi oraz minimum 2 lata w prowadzeniu zajęć terapeutycznych z udziałem zwierząt
 • Wyposażenie sali / stanowiska egzaminacyjnego – Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przykładowa dokumentacja stanowiąca podstawę przeprowadzenia egzaminu praktycznego

Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowane osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć metodą animaloterapii (zooterapii). Celem usługi jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć z udziałem zwierząt – w tym: rozpoznawanie potrzeb uczestników zajęć, planowanie celów terapeutycznych lub edukacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej.

Liczba godzin szkolenia:

 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 40h.

W zakresie efektów uczenia się posiadacz certyfikatu z zakresu prowadzenia zajęć animaloterapii będzie:

 • Charakteryzował prawidłowy przebieg rozwoju psychoruchowego
 • Definiował specyfikę funkcjonowania osób z niepełnosprawnością
 • Rozróżniał specyficzne problemy w uczeniu się
 • Oceniał jakie korzyści płyną z posiadania zwierząt
 • Stosował metodyczne aspekty pracy terapeutycznej terapii
 • Planował cele terapii z udziałem zwierząt krótkoterminowe i długoterminowe
 • Przeprowadzał zajęcia z udziałem zwierząt w sposób prawidłowy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i poszanowaniem dobrostanu zwierząt
 • Prowadził dokumentację zajęć terapeutycznych
 • Konstruował narzędzia do diagnozy i ewaluacji zajęć i wykorzystuje je w swojej pracy
 • Określał cele działań animaloterapeutycznych
 • Konstruował plany terapii dla poszczególnych indywidualnych przypadków.

Usługa szkoleniowa została podzielona na bloki z zakresu pedagogicznego oraz zooterapeutycznego.

Ramowy program usługi:

BLOK PEDAGOGICZNY
 • Podstawowe zagadnienia z psychologii rozwojowej
 • Elementy terapii psycho-pedagogicznych
 • Niepełnosprawność- intelektualna- ruchowa- narządu wzroku- narządu słuchu
 • Specjalne potrzeby edukacyjne
 • Specyficzne problemy w uczeniu się
 • Zaburzenia zachowania i emocji
BLOK ZOOTERAPEUTYCZNY
 • Korzyści z posiadania zwierząt
 • Historia animaloterapii
 • Oddziaływanie terapii z udziałem zwierząt
 • Diagnoza i ewaluacja zajęć
 • Kategorie animaloterapii
 • Dogoterapia
 • Felinoterapia
 • Hipoterapia

EGZAMIN TEORETYCZNO PRAKTYCZNY (4H)

Uczestnik po szkoleniu otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem poświadczające uzyskanie kompetencji oraz certyfikat będący dowodem na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie. (certyfikat nie posiada okresu ważności).

Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem oraz zweryfikowaniem umiejętności nabytych podczas szkolenia zarówno z wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI:

 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem oraz zweryfikowaniem umiejętności nabytych podczas szkolenia zarówno z wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych.

NAZWA KWALIFIKACJI Wykonywanie makijażu dziennego
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ (tj. przeprowadzającej egzamin) Infornet.eu Sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji: Makijaż dzienny
OKRES WAŻNOŚCI Bezterminowy
Szczegółowy opis procesu walidacji:
 • Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie wyższe kosmetyczne, udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w branży kosmetycznej
 • Wyposażenie sali / stanowiska egzaminacyjnego – Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przykładowa dokumentacja stanowiąca podstawę przeprowadzenia egzaminu praktycznego
Liczba godzin szkolenia:
 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 29h.
W zakresie efektów uczenia się posiadacz certyfikatu z zakresu wykonywania makijażu dziennego będzie:
 • Posługiwał się akcesoriami do wykonania makijażu
 • Wykonywał profesjonalny makijaż dzienny, z wykorzystaniem pigmentów sypkich
 • Rozpoznawał typy urody oraz rodzaje cery
 • Dobierał odpowiednie kosmetyki, w oparciu o indywidualne preferencje klienta
 • Tworzył atrakcyjne dla klienta portfolio w oparciu o preferencje
 • Dobierał odpowiednie techniki makijażu w zależności od kształtu twarzy jak i oczu
 • Pracował na pigmentach sypkich oraz wykorzystuje je w praktyce
 • Definiował rodzaje kosmetyków z przyporządkowaniem do danego typu cery urody oraz rodzaju makijażu
 • Oceniał na czym polega biznes z uwzględnieniem świadczenia usług makijażu
 • Definiował zasady bezpieczeństwa oraz higieny pracy podczas wykonywania usług z zakresu makijażu
 • Definiował zasady analizy kolorystycznej
 • Oceniał najnowsze trendy, techniki, produkty, akcesoria w zakresie makijażu
 • Modelował kontury twarzy w zależności od kształtu zarówno na mokro jak i sucho
 • Dobierał odpowiednią pielęgnację/bazę pod makijaż
 • Budował relacje z klientami, realizuje jego potrzeby oraz jest pewniejszy w działaniu
 • Korzystał z narzędzi sprawnego marketingu i potrafi promować swoje usługi w bardziej świadomy sposób
Ramowy program usługi:
BLOK I
Część teoretyczna
 1. Przybliżenie sylwetki trenera i omówienie specyfiki świadczenia usługi wizażu.
 2. Omówienie sfery biznesowej od wyceny usługi wizażu po prowadzenie marketingu celowanego w grupę odbiorców.
 3. Omówienia zasad BHP związanych z wykonywaniem makijaży.
 4. Omówienie koła barw.
 5. Omówienie typów skóry.
Część praktyczna
 1. Nauka i rozpoznawanie kształtów i proporcji twarzy.
 2. Dopasowanie kosmetyków do cery klientki.
 3. Przedstawienie niezawodnych kosmetyków oraz podstawowej zawartości kuferka makijażystki.
 4. Pokaz makijażu dziennego.
 5. Praktyka kursantek pod okiem trenera.
BLOK II
Część teoretyczna
 1. Omówienie dostępnych narzędzi oraz programów do aktywnej reklamy biznesu wizażu.
 2. Przedstawienie kilku metod konturowania twarzy.
 3. Omówienie kosmetyków które tworzą intensywność w makijażu oka.
Część praktyczna
 1. Nauka klejenia sztucznych rzęs do wzmocnienia efektu makijażu.
 2. Pokaz makijażu wieczorowego.
 3. Praktyka kursantek pod okiem trenera.
 4. Nauka robienia zdjęć makijaży.
BLOK III
Część teoretyczna
 1. Omówienie specyfiki makijażu z błyskiem.
 2. Metody klejenia pigmentów, brokatów.
 3. Przygotowanie do pakietów dojazdowych, praca wizażystki w terenie.
Część praktyczna
 1. Pokaz makijażu z dodatkiem brokatu.
 2. Praktyka kursantek pod okiem trenera.
BLOK IV
Część teoretyczna
 1. Teoria dotycząca typów urody i dobierania barw.
EGZAMIN TEORETYCZNO PRAKTYCZNY (4H)
 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%
Wymagania dla kandydatów do uzyskania kwalifikacji – brak
Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem oraz zweryfikowaniem umiejętności nabytych podczas szkolenia zarówno z wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych.

NAZWA KWALIFIKACJIProfesjonalny makijaż wieczorowy od podstaw
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ
(tj. przeprowadzającej egzamin)
Infornet.eu Sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO
UZYSKANIE KWALIFIKACJI
Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji: Makijaż wieczorowy
OKRES WAŻNOŚCIBezterminowy
 
Szczegółowy opis procesu walidacji:
 • Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie wyższe kosmetyczne, udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w branży kosmetycznej
 • Wyposażenie sali / stanowiska egzaminacyjnego – Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przykładowa dokumentacja stanowiąca podstawę przeprowadzenia egzaminu praktycznego
Liczba godzin szkolenia:
 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 30h.
W zakresie efektów uczenia się posiadacz certyfikatu z zakresu wykonywania makijażu dziennego będzie:
 • Posługiwał się akcesoriami do wykonania makijażu
 • Wykonywał samodzielnie profesjonalny makijaż wieczorowy, z wykorzystaniem pigmentów sypkich, makijaż oraz w
  kolorach – od podstaw
 • Rozpoznawał typy urody oraz rodzaje cery
 • Dobierał odpowiednie kosmetyki, w oparciu o indywidualne preferencje klienta
 • Tworzył atrakcyjne dla klienta portfolio w oparciu o preferencje
 • Dobierał odpowiednie techniki makijażu w zależności od kształtu twarzy jak i oczu
 • Pracował na pigmentach sypkich oraz wykorzystuje je w praktyce
 • Rozróżniał rodzaje kosmetyków z przyporządkowaniem do danego typu cery urody oraz rodzaju makijażu
 • Definiował na czym polega biznes z uwzględnieniem świadczenia usług makijażu
 • Definiował zasady bezpieczeństwa oraz higieny pracy podczas wykonywania usług z zakresu makijażu
 • Posiadał wiedzę oraz umiejętności w zakresie znajomości zasad analizy kolorystycznej
 • Charakteryzował najnowsze trendy, techniki, produkty, akcesoria w zakresie makijażu
 • Modelował kontury twarzy w zależności od kształtu zarówno na mokro jak i sucho
 • Stosował technikę baking i strobing
 • Dobierał odpowiednią pielęgnację/bazę pod makijaż
 • Budował relacje z klientami, realizując jego potrzeby oraz będąc pewniejszym w działaniu
Ramowy program usługi:
BLOK I

Część teoretyczna

 1. Przekazanie informacji na temat przebiegu szkolenia.
 2. Omówienie narzędzi pracy makijażystki.
 3. Omówienie rodzajów cery, kształtów twarzy, oczu i brwi.
 4. Rodzaje kosmetyków z przyporządkowaniem do danego typu cery urody oraz rodzaju makijażu.
 5. Omówienie zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy podczas wykonywania usług z zakresu makijażu.

Część praktyczna

 1. Pokaz makijażu wieczorowego.
 2. Przerwa.
 3. Przygotowanie stanowisk pracy do części praktycznej.
 4. Praca na sobie nawzajem, przećwiczenie poznanych podczas pokazu technik.
BLOK II

Część teoretyczna

 1. Jak wykonać baking oraz strobing?
 2. Jak efektywnie pracować na pigmentach sypkich?
 3. Omówienie tworzenia portfolio, atrakcyjnego z punktu widzenia klienta.
 4. Jak poprawnie pracować na cieniach matowych?
 5. Jak dobrać idealną pielęgnację pod makijaż?
 6. Przygotowanie stanowisk pracy do części praktycznej.

Część praktyczna

 1. Pokaz makijażu wieczorowego (pigmenty sypkie).
 2. Przerwa.
 3. Praca na sobie nawzajem, przećwiczenie poznanych podczas pokazu technik.
 4. Pokaz makijażu wieczorowego w kolorze.
 5. Kształty twarzy – jak prawidłowo modelować na mokro i sucho?
 6. Omówienie kształtów oczu i dobór odpowiednich technik makijażu.
 7. Omówienie biznesu z uwzględnieniem świadczenia usług makijażu.
 8. Profesjonalna aplikacja produktów do makijażu przy użyciu różnorodnych akcesoriów.
BLOK III
 1. Podsumowanie głównych technik wykorzystywanych w makijażu
 2. Tworzenie makijażu z wykorzystaniem kosmetyków matowych
 3. Tworzenie makijażu z wykorzystaniem kosmetyków połysk, brokat
 4. Przerwa
 5. Powtórzenie materiału – teoria
EGZAMIN TEORETYCZNO PRAKTYCZNY (4H)
 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%
Wymagania dla kandydatów do uzyskania kwalifikacji – brak
Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem oraz zweryfikowaniem umiejętności nabytych podczas szkolenia zarówno z wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych.
 

NAZWA KWALIFIKACJIStylizacja paznokci żel system + nowoczesne metody zdobienia paznokci
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ
(tj. przeprowadzającej egzamin)
Infornet.eu Sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO
UZYSKANIE KWALIFIKACJI
Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji: Stylizacja paznokci żel system + nowoczesne metody zdobienia paznokci
OKRES WAŻNOŚCIBezterminowy
 
Szczegółowy opis procesu walidacji:
 • Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie wyższe kosmetyczne, udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w branży kosmetycznej
 • Wyposażenie sali / stanowiska egzaminacyjnego – Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przykładowa dokumentacja stanowiąca podstawę przeprowadzenia egzaminu praktycznego
Liczba godzin szkolenia:
 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 26h.
W zakresie efektów uczenia się posiadacz certyfikatu z zakresu wykonywania stylizacji paznokci żel system + nowoczesnych metod zdobienia paznokci będzie:
 • Przygotowany do samodzielnej pracy w salonie.
 • Umiał w prawidłowy sposób rozmawiać i pracować z klientem.
 • Wiedział jakie narzędzia i produkty są potrzebne do dezynfekcji i sterylizacji narzędzi oraz skóry.
 • Potrafił prawidłowo dobrać produkty i technikę budowania masy żelowej na płytce.
 • Posiadał kompletną wiedzę na temat zalet i wad różnych produktów.
 • Wiedział jakie narzędzia i akcesoria są potrzebne do stylizacji.
 • Wiedział jak w sposób bezpieczny i prawidłowy wykonać stylizację za pomocą odpowiednich narzędzi.
 • Wykonywał odpowiednie zdobienia paznokci za pomocą odpowiednich technik.
 • Posługiwał się nowymi metodami zdobnictwa paznokci za pomocą farbek, żeli oraz ozdób.
 • Potrafił tworzyć nowoczesne wzory na płytce paznokcia.
 • Wiedział jakie są podstawowe błędy przy nakładaniu masy.
 • Znał zasady prawidłowej pielęgnacji paznokci po wykonanej usłudze.
 • Budował prawidłowe relacje z klientami i rozpoznaje ich potrzeby.
 • Rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej.
 • Miał świadomość kształtowania własnego rozwoju.
Ramowy program usługi:
BLOK I

Część teoretyczna

 1. Zasady higieny pracy w salonie oraz zasady dezynfekcji i sterylizacji narzędzi
 2. Omówienie zmian i chorób paznokci
 3. Przerwa

Część praktyczna

 1. Pokaz poprawnego manicure frezarkowego
 2. Przygotowanie stanowisk pracy kursantek do części praktycznej
 3. Część praktyczna – kursantki pracują na sobie nawzajem, przećwiczenie podczas pokazu poznanych technik
BLOK II

Część teoretyczna

 1. Omówienie zdobienia paznokci
 2. Zapoznanie się z produktami
 3. Omówienie trwałości stylizacji
 4. Przerwa

Część praktyczna

 1. Przygotowanie stanowisk pracy kursantek do części praktycznej
 2. Część praktyczna – kursantki pracują na sobie nawzajem, przećwiczenie podczas pokazu poznanych technik
BLOK III

Część teoretyczna

 1. Omówienie produktów do techniki żelowej
 2. Pokaz wykonywania stylizacji żelowej
 3. Przerwa

Część praktyczna

 1. Przygotowanie stanowisk pracy kursantek do części praktycznej
 2. Część praktyczna – kursantki pracują na sobie nawzajem, przećwiczenie podczas pokazu poznanych technik
EGZAMIN TEORETYCZNO PRAKTYCZNY (4H)
 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%
Wymagania dla kandydatów do uzyskania kwalifikacji – brak
Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem oraz zweryfikowaniem umiejętności nabytych podczas szkolenia zarówno z wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych.
 
NAZWA KWALIFIKACJI Prowadzenie zajęć terapeutycznych metodą hipoterapii
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ (tj. przeprowadzającej egzamin) Infornet.eu Sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji: Prowadzenie zajęć metodą hipoterapii
OKRES WAŻNOŚCI Bezterminowy
 

Szczegółowy opis procesu walidacji:

 • Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie wyższe pedagogiczne, oligofrenopedagogika, udokumentowane minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi oraz minimum 2 lata w prowadzeniu zajęć terapeutycznych z udziałem zwierząt
 • Wyposażenie sali / stanowiska egzaminacyjnego – Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przykładowa dokumentacja stanowiąca podstawę przeprowadzenia egzaminu praktycznego

Liczba godzin szkolenia:

 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 200h.

W zakresie efektów uczenia się posiadacz certyfikatu z zakresu wykonywania hipoterapii:

 • Poznał podstawy patofizjologii schorzeń usprawnianych przez hipoterapię
 • Poznał definicję i rodzaje rehabilitacji
 • Poznał rozwój motoryczny dziecka
 • Wiedział jaki jest prawidłowy przebieg rozwoju psychoruchowego dziecka
 • Poznał specyfikę funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Poznał rolę i znaczenie komunikacji w życiu człowieka, na różnych etapach jego rozwoju
 • Poznał specyfikę oddziaływania terapeutycznego w hipoterapii
 • Poznał i stosował różne formy hipoterapii
 • Wiedział jakie są wskazania i przeciwwskazania do hipoterapii
 • Poznał zasady pracy z końmi oraz zasady ich żywienia
 • Wiedział jak dbać o dobrostan konia, szczególnie podczas pracy w hipoterapii
 • Potrafił udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 • Potrafił określić płaszczyzny ciała oraz wskazać jakie ruchy w nich zachodzą
 • Przeprowadzał analizę i diagnozę postawy ciała
 • Potrafił określić cele działań hipoterapeutycznych
 • Konstruował plany terapii dla poszczególnych indywidualnych przypadków
 • Przeprowadzał zabiegi hipoterapii z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa
 • Potrafił w prawidłowy sposób prowadzić dokumentację zajęć hipoterapii
 • Wykorzystywał elementy terapii psychopedagogicznych podczas zajęć hipoterapii
 • Rozpoznawał objawy najczęściej występujących chorób i urazów u koni Wie jak dbać o dobrostan konia, szczególnie podczas pracy w hipoterapii
 • Potrafił jeździć konno w trzech chodach (stęp, kłus, galop) w siodle oraz na oklep

Ramowy program usługi:

BLOK MEDYCZNY
 1. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
BLOK REHABILITACYJNY
 1. Fizjologia wysiłku fizycznego
 2. Podstawy parofizjologii schorzeń usprawnianych przez hipoterapię
 3. Medycyna fizykalna
 4. Hipoterapia jako metoda rehabilitacji
 5. Kliniczne podstawy hipoterapii
 6. Zasady rehabilitacji medycznej i psychopedagogicznej w hipoterapii
BLOK HIPOLOGICZNY 60h
 1. Zasady pracy z końmi ziemi i z siodła
 2. Zdrowie konia
 3. Hodowla i użytkowanie koni
 4. Dobrostan koni
 5. Podstawy jazdy konnej
BLOK HIPOTERAPEUTYCZNY 100h
 1. Podstawowe zagadnienia z psychologii rozwojowej
 2. Elementy terapii psycho-pedagogicznych
 3. Niepełnosprawność intelektualna
 4. Wprowadzenie do hipoterapii
 5. Oddziaływanie hipoterapii
 6. Formy hipoterapii
 7. Wskazania i przeciwwskazania do hipoterapii
 8. Cele działań hipoterapeutycznych
 9. Metodyka prowadzenia zajęć
 10. Plany terapii krótkoterminowe i długoterminowe – współpraca ze specjalistami
 11. podczas konstruowania planów terapii
 12. Zasady bezpieczeństwa
 13. Warunki pracy hipoterapeuty
 14. Dokumentacja pacjenta
 15. Elementy poznanych terapii w pracy hipoterapeuty
 16. Organizacja pracy ośrodka hipoterapii
 17. Komunikacja alternatywna i jej rola w hipoterapii
 18. Współpraca z rodzicami
 19. Zajęcia praktyczne EGZAMIN TEORETYCZNO – PRAKTYCZNY
 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI – BRAK

Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem oraz zweryfikowaniem umiejętności nabytych podczas szkolenia zarówno z wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych.

NAZWA KWALIFIKACJI Trenowanie zawodników Nordic Walking
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ
(tj. przeprowadzającej egzamin)
Infornet.eu Sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO
UZYSKANIE KWALIFIKACJI
Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji: Trenowanie zawodników Nordic Walking
OKRES WAŻNOŚCI Bezterminowy


Szczegółowy opis procesu walidacji:

 • Wymagania dla egzaminatora – Minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć Nordic Walking, doświadczenie jako sędzia główny w zawodach Nordic Walking, prowadzenie własnych grup zajęciowych Nordic Walking oraz czynne uczestnictwo w zawodach Nordic Walking
 • Wyposażenie sali / stanowiska egzaminacyjnego – Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przykładowa dokumentacja stanowiąca podstawę przeprowadzenia egzaminu praktycznego oraz wideoanaliza dla każdego z uczestników

Liczba godzin szkolenia:

 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 35h.

W zakresie efektów uczenia się posiadacz certyfikatu z zakresu trenowania zawodników nordic walking:

 • Definiuje podstawy i zaawansowane elementy techniki Nordic Walking oraz wykorzystuje je w praktyce
 • Charakteryzuje jakie są aspekty zdrowotne marszy z kijami
 • Charakteryzuje jakie są zadania i cele Nordic Walking w rekreacji ruchowej
 • DefinIuje metodykę i ćwiczenia korygujące związane z Nordic Walking
 • Projektuje i przeprowadza prawidłowo rozgrzewkę opartą na zręczności, sprawności, koordynacji
 • Projektuje i przeprowadza prawidłowo stretching w Nordic Walking
 • Przygotowuje strukturę prawidłowego treningu na poziomie zdrowotnym, rekreacyjnym i sportowym
 • Definiuje zasady bezpieczeństwa oparte na specjalistycznych wskazaniach i przeciwwskazaniach do treningu
 • Charakteryzuje zasady i efekty medycznego i funkcjonalnego treningu Nordic Walking
 • Charakteryzuje zasady i efekty różnorodnych metod treningowych Nordic Walking kształtujących i modelujących sylwetkę
 • Organizuje imprezy rekreacyjne z zastosowaniem Nordic Walking w oparciu o program, planowanie, marketing, organizację
 • Zwiększył pewność siebie oraz przełamał opór przed aktywnym działaniem

Ramowy program usługi:

BLOK I

 1. Wideoanaliza Nordic Walking – analiza przypadków materiałów wideo z imprez Nordic Walking z nauką szczegółowej i zaawansowanej analizy techniki marszu
 2. Rozgrzewka, zręczność, sprawność, koordynacja w Nordic Walking
 3. Kształtowanie sylwetki – trening oporowy, interwałowy, o charakterze ciągłym z wykorzystaniem kijów

BLOK II

 1. Medyczny i funkcjonalny trening Nordic Walking
 2. Stretching oraz ćwiczenia polaryzacyjne w Nordic Walking
 3. Organizacja imprez Nordic Walking

BLOK III

 1. Przygotowanie zawodnika Nordic Walking dorywalizacji sportowej – trenuj świadomie, efektywnie i bezpiecznie
 2. Specjalistyczne wskazania i przeciwwskazania do treningu sportowego
 3. Aspekty formalne oraz prawne pracy trenera

BLOK IV – EGZAMIN TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY (5h)

Uczestnik po szkoleniu otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem poświadczające uzyskanie kompetencji oraz certyfikat będący dowodem na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie (certyfikat nie posiada okresu ważności).

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI

 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem oraz zweryfikowaniem umiejętności nabytych podczas szkolenia zarówno z wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych.