nasze realizacje

SZKOLENIE

RODO w branży gastronomicznej
teoria i warsztaty praktyczne

Data:

6 i 7 lutego 2019r.

Miejsce:

Rzeszów

Usługa przeprowadzona dla:

"GASTRONOMICON Sp. z o.o."

Liczka godzin:

20

Ilość uczestników:

4

Osobay prowadzące usługę:

Jaki mieliśmy cel?

Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie kompleksową wiedzą oraz umiejętności w zakresie przetwarzaniadanych osobowych oraz niezbędnych dokumentów. Będzie potrafił samodzielnie sporządzić właściwą dokumentację i dokonaą analizy ryzyka. Pozna wszelkie zagrożenia oraz kary związane z nieprzestrzeganiem procedur zawartych w rozporządzeniu. Dzięki zdobytej wiedzy poczuje się pewnie przy rozwiązywaniu problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Będzie znał obowiązujące w tym zakresie przepisy i będzie potrafił stosować je w praktyce. Pozna sposoby postępowania z danymi wrażliwymi. Będzie potrafił udzielić klientowi wyczerpujących informacji na temat przetwarzania dancyh osobowych.

Jakie efekty uzyskaliśmy?

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zna rozporządzenie RODO i potrafi wdrożyć je  w swoim przedsiębiorstwie. Potrafi przygotować niezbędną dokumentację. Zna konsekwencje oraz zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania rozporządzenia RODO. Potrafi rozwiązać problemy pojawiające się w przedsiębiorstwie, związane z ochroną danych osobowych. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu obchodzenia się z danymi wrażliwymi. Potrafi udzielać rzetelnych i wyczerpujących informacji klientom na temat tego, w jaki sposób są wykorzystuwane pozyskane przez firmę dane.